วัคซีนโควิด-19 ในเด็ก ตอนที่1

???วัคซีนโควิด-19 ในเด็ก ตอนที่1

?ที่มาและความสำคัญของการฉีดวัคซีนในเด็ก​
? วัคซีนแต่ละชนิดที่ใช้ในเด็ก

โดย รศ.ดร.พญ.ทวิติยา สุจริตรักษ์
อาจารย์ประจำสาขาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

#วัคซีนโควิด-19ในเด็ก
#MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#สื่อสารองค์กรMedCMU