คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ศ.คลินิก พญ.บุญสม ชัยมงคล

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอแสดงความยินดีกับ

ศ.คลินิก พญ.บุญสม ชัยมงคล
อาจารย์อาวุโสภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.
ในโอกาสได้รับรางวัล “RCPT Lifetime Achievement Award”
จากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

#65ปี #คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#สื่อสารองค์กรMedCMU