สุขภาพดีกับหมอสวนดอก : โรคร้ายอันตรายที่มากับ “ยุง”

สุขภาพดีกับหมอสวนดอก : โรคร้ายอันตรายที่มากับ “ยุง”
————————————————
โดยวิทยากร
ศ.ดร.พญ.เพณณินาท์ โอเบอร์ดอร์เฟอร์
หัวหน้าหน่วยโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
————————————————
Facebook : สุขภาพดีกับหมอสวนดอก
Clubhouse : Official clubhouse of Faculty of medicine, Chiang Mai University

#โรคร้าย
#โรคที่มากับยุง
#อันตรายที่มากับยุง
#MEDCMU
#สุขภาพดีกับหมอสวนดอก
#MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่