สร้างเสริมสุขภาพกับหมอสวนดอก (FM.100 MHz) ตอน วัคซีนชนิดใด ผู้สูงวัยควรฉีด

สร้างเสริมสุขภาพกับหมอสวนดอก (FM.100 MHz) ตอน วัคซีนชนิดใด ผู้สูงวัยควรฉีด

วิทยากรโดย
– ศ.พญ.รมณีย์ ชัยวาฤทธิ์
หัวหน้าหน่วยโรคติดเชื้อและเวชศาสตร์เขตร้อน
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

– อ.นพ.ปรเมษฐ์ วินิจจะกูล
อาจารย์ประจำหน่วยโรคติดเชื้อและเวชศาสตร์เขตร้อน
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

#วัคซีน #ผู้สูงวัย
#MEDCMU
#สร้างเสริมสุขภาพกับหมอสวนดอก
#MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่