สร้างเสริมสุขภาพกับหมอสวนดอก (FM.100) ตอน ฟังอย่างถูกวิธี ได้ยินดีตลอดชีวิต

สร้างเสริมสุขภาพกับหมอสวนดอก (FM.100) ตอน ฟังอย่างถูกวิธี ได้ยินดีตลอดชีวิต
————————————————
โดยวิทยากร
รศ.พญ.สุวิชา แก้วศิริ
อาจารย์หน่วยโสตวิทยา โสตประสาทวิทยา
และการสื่อความหมาย ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และ คุณฐิตา ฉันทโชติ
นักแก้ไขการได้ยิน หน่วยโสตวิทยา โสตประสาทวิทยา
และการสื่อความหมาย ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
————————————————
Facebook : สุขภาพดีกับหมอสวนดอก
Clubhouse : Official clubhouse of Faculty of medicine, Chiang Mai University
————————————————
#ฟังอย่างถูกวิธี #ได้ยินดีตลอดชีวิต
#สุขภาพดีกับหมอสวนดอก
#MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่