สร้างเสริมสุขภาพกับหมอสวนดอก (FM.100) ตอน.. เท้าชา ภาวะแทรกซ้อนที่มากับโรคเบาหวาน

สร้างเสริมสุขภาพกับหมอสวนดอก (FM.100) ตอน.. เท้าชา ภาวะแทรกซ้อนที่มากับโรคเบาหวาน
————————————————
โดยวิทยากร
ผศ.นพ.ศิริพงค์ เชี่ยวชาญธนกิจ
รองผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์
และอาจารย์ประจำภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มช.
และ พญ.ศุพรทิพย์ หินทอง
อายุรกรรมแพทย์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม
ประจำศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มช.
————————————————
#เท้าชา #ภาวะแทรกซ้อน
#ที่มากับ #โรคเบาหวาน
#MEDCMU
#สุขภาพดีกับหมอสวนดอก
#MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่