รายการ
ยกเลิกประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง แนวทางปฏิบัติส าหรับการแยกกักตัวของบุคลากรทางการแพทย์ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 1
ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับการตรวจหาเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ก่อนเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยใน ที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ฉบับที่ 4
ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการดูแลผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ครบกำหนดรักษาตัว ที่จะมารับบริการที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ฉบับที่ 2
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางปฏิบัติสาหรับการแยกกักตัวของบุคลากรทางการแพทย์ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 ฉบับที่ 1
ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการสวมอุปกรณ์ป้องกันขณะดูแลและเคลื่อนย้ายผู้ป่วย COVID-19 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ฉบับที่ 1
ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการบริการผู้ป่วยนอกที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ฉบับที่ 1
ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางปฏิบัติสาหรับการตรวจหาเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ก่อนเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยใน ที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ฉบับที่ 1
ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเมื่อพบผู้ป่วยโรค COVID-19 ในขณะที่รับการรักษาเป็นผู้ป่วยในของหอผู้ป่วยทั่วไปในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ฉบับที่ 1
ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเมื่อพบผู้ป่วยโรค COVID-19 ในขณะที่รับการรักษาเป็นผู้ป่วยในของหอผู้ป่วยทั่วไปในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ฉบับที่ 1
ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการดูแลผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ครบกาหนดรักษาตัว ที่จะมารับบริการที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ฉบับที่ 1
ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางปฏิบัติสาหรับญาติ/ ผู้เฝ้าไข้/ ผู้เข้าเยี่ยมผู้ป่วย ที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ฉบับที่ 1
ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางปฏิบัติสาหรับผู้ป่วยโรค COVID-19 ที่เป็นผู้ป่วยในของหอผู้ป่วยทั่วไปในระยะหลังการระบาดรุนแรงโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ หรือคณะแพทยศาสตร์ ในสถานการณ์ที่มีการระบาดของฉบับที่ 1
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ในการแยกกักตัวในสถานการณ์ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 ฉบับที่ 2
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ในการแยกกักตัวในสถานการณ์ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19
ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางปฏิบัติสาหรับบุคลากรและนักศึกษาที่จะเข้ามายังโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ หรือคณะแพทยศาสตร์ ในสถานการณ์ที่มีการระบาดของโรค COVID-19 ฉบับที่ 10
ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการดูแลผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ครบกำหนดรักษาตัวหรือกักตัว ที่จะมารับบริการที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ฉบับที่ 1
ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางปฏิบัติแบบแผนผังสำหรับการตรวจหาเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ก่อนเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยใน ที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ฉบับที่ 8
ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับบุคลากรและนักศึกษาที่จะเข้ามายังโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่หรือคณะแพทยศาสตร์ ในสถานการณ์ที่มีการระบาดของโรค COVID-19 ฉบับที่ 9
ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางปฏิบัติสาหรับบุคลากรและนักศึกษาที่จะเข้ามายังโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ หรือคณะแพทยศาสตร์ ในสถานการณ์ที่มีการระบาดของโรค COVID-19 ฉบับที่ 8
ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่อง ปรับเปลี่ยนรายชื่อพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่ควบคุมสูงสุด แนบท้ายประกาศของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 5
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง แนวทางปฏิบัติของบุคลากรและนักศึกษาในการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 9
ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางปฏิบัติสาหรับบุคลากรและนักศึกษาที่จะเข้ามายังโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ หรือคณะแพทยศาสตร์ ในสถานการณ์ที่มีการระบาดของโรค COVID-19 ฉบับที่ 7
ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางปฏิบัติสาหรับผู้มารับบริการแบบผู้ป่วยนอก ที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ฉบับที่ 4
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้แทนยา / ผู้แทนบริษัทเครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์การแพทย์หรือเครื่องมือตรวจทางห้องปฏิบัติการ / ผู้ขนส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์/ ผู้กำกับดูแลการวิจัย/ ผู้ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาล ที่จะเข้ามายังโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ หรือคณะแพทยศาสตร์ ฉบับที่ 1
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง แนวทางปฏิบัติของบุคลากรและนักศึกษาในการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 7
ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางปฏิบัติสาหรับบุคลากรและนักศึกษาที่จะเข้ามายังโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ หรือคณะแพทยศาสตร์ ในสถานการณ์ที่มีการระบาดของโรค COVID-19 ฉบับที่ 6
ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางปฏิบัติสาหรับผู้แทนยา / ผู้แทนบริษัทเครื่องมือแพทย์ / ผู้ขนส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่มาปฏิบัติงานหรือส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ฉบับที่ 11
ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางการใช้หน้ากาก N95 ในสถานการณ์ที่มีการระบาดของโรค COVID-19 ฉบับที่ 2
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง แนวทางปฏิบัติของบุคลากรและนักศึกษาในการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 6
ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางปฏิบัติสาหรับบุคลากรและนักศึกษาที่จะเข้ามายังโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ หรือคณะแพทยศาสตร์ ในสถานการณ์ที่มีการระบาดของโรค COVID-19 ฉบับที่ 5
ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่อง ปรับเปลี่ยนรายชื่อพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่ควบคุมสูงสุด แนบท้ายประกาศของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 4
ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับบุคลากรและนักศึกษาที่จะเข้ามายังโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่หรือคณะแพทยศาสตร์ ในสถานการณ์ที่มีการระบาดของโรค COVID-19 ฉบับที่ 4
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง แนวทางปฏิบัติของบุคลากรและนักศึกษาในการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 5
ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางปฏิบัติแบบแผนผังสำหรับการตรวจหาเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ก่อนเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยใน ที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ฉบับที่ 6
ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่อง ปรับเปลี่ยนรายชื่อพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่ควบคุมสูงสุด แนบท้ายประกาศของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 3
ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางปฏิบัติแบบแผนผังสำหรับการตรวจหาเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ก่อนเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยใน ที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ฉบับที่ 5
ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้มารับบริการแบบผู้ป่วยนอก ที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ฉบับที่ 3
ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้มารับบริการแบบผู้ป่วยนอก ที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ฉบับที่ 2
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง แนวทางปฏิบัติของบุคลากรและนักศึกษาในการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 4
ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางปฏิบัติแบบแผนผังสำหรับการตรวจหาเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ก่อนเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยใน ที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ฉบับที่ 4
ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่อง ปรับเปลี่ยนรายชื่อพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่ควบคุมสูงสุด แนบท้ายประกาศของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 2
ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่อง ปรับเปลี่ยนรายชื่อพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่ควบคุมสูงสุด แนบท้ายประกาศของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง แนวทางปฏิบัติของบุคลากรและนักศึกษาในการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 3
ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางปฏิบัติสาหรับบุคลากรและนักศึกษาที่จะเข้ามายังโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ หรือคณะแพทยศาสตร์ ในสถานการณ์ที่มีการระบาดของโรค COVID-19 ฉบับที่ 3
ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางปฏิบัติสาหรับผู้แทนยา / ผู้แทนบริษัทเครื่องมือแพทย์ / ผู้ขนส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่มาปฏิบัติงานหรือส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ฉบับที่ 10
ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางปฏิบัติสาหรับญาติ/ ผู้เฝ้าไข้/ ผู้เข้าเยี่ยมผู้ป่วย ที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ฉบับที่ 11
ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางปฏิบัติแบบแผนผังสำหรับการตรวจหาเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ก่อนเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยใน ที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ฉบับที่ 2
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง แนวทางปฏิบัติของบุคลากรและนักศึกษาในการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 2
ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับบุคลากรและนักศึกษาที่จะเข้ามายังโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ หรือคณะแพทยศาสตร์ ในสถานการณ์ที่มีการระบาดของโรค COVID-19 ฉบับที่ 2
ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางปฏิบัติแบบแผนผังสำหรับการตรวจหาเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ก่อนเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยใน ที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ฉบับที่ 1
ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางปฏิบัติสาหรับผู้ได้รับยากดภูมิหรือรังสีรักษา ที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ฉบับที่ 1
ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางปฏิบัติสาหรับบุคลากรและนักศึกษาที่จะเข้ามายังโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ หรือคณะแพทยศาสตร์ ในสถานการณ์ที่มีการระบาดของโรค COVID-19 ฉบับที่ 1
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง แนวทางปฏิบัติของบุคลากรและนักศึกษาในการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 1
ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางปฏิบัติสาหรับผู้มารับบริการแบบผู้ป่วยนอก ที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ฉบับที่ 1
ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วย PUI (patient under investigation) ในสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19
ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่อง ยกเลิก และแจ้งแนวทางปฏิบัติในการใช้ห้องผ่าตัด ในสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ใหม่
ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่อง เปิดให้บริการจุดรับตรวจ swab covid-19 สาหรับผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการผ่าตัด ในสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19
ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการใช้ห้องผ่าตัด ในสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง แนวทางปฏิบัติของบุคลากรและนักศึกษาในการเดินทางหรือไปฝึกงานหรือปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันและควบคุมโรค COVID-19 ฉบับที่ 15
ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางปฏิบัติสาหรับผู้ที่เดินทางไปยังสถานที่เสี่ยงหรือสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยโรค COVID-19 ฉบับที่ 17
ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางปฏิบัติสาหรับญาติ/ ผู้เฝ้าไข้/ ผู้เข้าเยี่ยมผู้ป่วย ที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ฉบับที่ 9
ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางปฏิบัติสาหรับผู้แทนยา / ผู้แทนบริษัทเครื่องมือแพทย์ / ผู้ขนส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่มาปฏิบัติงานหรือส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ฉบับที่ 8
ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางการตรวจคัดกรอง RT-PCR สาหรับโรค COVID-19 ในผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัด และการทาหัตถการทางการแพทย์ในโรงพยาบาล ฉบับที่ 3
ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางปฏิบัติสาหรับผู้มารับบริการที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ฉบับที่ 8
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง แนวทางปฏิบัติของบุคลากรและนักศึกษาในการเดินทางเพื่อป้องกันและควบคุมโรค COVID-19 ฉบับที่ 14
ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางปฏิบัติสาหรับผู้ที่เดินทางไปยังสถานที่เสี่ยง หรือสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยโรค COVID-19 ฉบับที่ 16
ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางปฏิบัติสาหรับผู้ที่เดินทางไปยังสถานที่เสี่ยงหรือสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยโรค COVID-19 รายที่ 76-78 ของจังหวัดเชียงใหม่
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง แนวทางปฏิบัติของบุคลากรและนักศึกษาในการเดินทางเพื่อป้องกันและควบคุมโรค COVID-19 ฉบับที่ 13
ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางปฏิบัติสาหรับผู้ที่เดินทางไปยังสถานที่เสี่ยง หรือสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยโรค COVID-19 ฉบับที่ 15
ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางปฏิบัติสาหรับผู้มารับบริการที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ฉบับที่ 7
ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางปฏิบัติสาหรับญาติ/ ผู้เฝ้าไข้/ ผู้เข้าเยี่ยมผู้ป่วย ที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ฉบับที่ 8
ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางปฏิบัติสาหรับผู้แทนยา / ผู้แทนบริษัทเครื่องมือแพทย์ / ผู้ขนส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่มาปฏิบัติงานหรือส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ฉบับที่ 6
ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางปฏิบัติสาหรับผู้ที่เดินทางไปยังสถานที่เสี่ยงหรือสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยโรค COVID-19 รายที่ 74-75 ของจังหวัดเชียงใหม่
ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ที่เดินทางไปยังสถานที่เสี่ยงหรือสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยโรค COVID-19 ซึ่งเป็นบุคลากรทางการแพทย์ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2564
ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางปฏิบัติสาหรับผู้ที่เดินทางไปยังสถานที่เสี่ยง หรือสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยโรค COVID-19 ฉบับที่ 14 (แก้ไข)
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง แนวทางปฏิบัติของบุคลากรและนักศึกษาในการเดินทางเพื่อป้องกันและควบคุมโรค COVID-19 ฉบับที่ 12
ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางปฏิบัติสาหรับผู้มารับบริการที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ฉบับที่ 6
ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางปฏิบัติสาหรับญาติ/ ผู้เฝ้าไข้/ ผู้เข้าเยี่ยมผู้ป่วย ที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ฉบับที่ 7
ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางปฏิบัติสาหรับผู้แทนยา / ผู้แทนบริษัทเครื่องมือแพทย์ / ผู้ขนส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่มาปฏิบัติงานหรือส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ฉบับที่ 5
ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางปฏิบัติสาหรับผู้ที่เดินทางไปยังสถานที่เสี่ยง หรือสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยโรค COVID-19 ฉบับที่ 14
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง แนวทางปฏิบัติของบุคลากรและนักศึกษาในการเดินทางเพื่อป้องกันและควบคุมโรค COVID-19 ฉบับที่ 11
ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางปฏิบัติสาหรับผู้ที่เดินทางไปยังสถานที่เสี่ยง หรือสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยโรค COVID-19 ฉบับที่ 13
ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางปฏิบัติสาหรับญาติ/ ผู้เฝ้าไข้/ ผู้เข้าเยี่ยมผู้ป่วย ที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ฉบับที่ 6
ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางปฏิบัติสาหรับผู้มารับบริการที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ฉบับที่ 5
ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางปฏิบัติสาหรับผู้แทนยา / ผู้แทนบริษัทเครื่องมือแพทย์ / ผู้ขนส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่มาปฏิบัติงานหรือส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ฉบับที่ 4
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง แนวทางปฏิบัติของบุคลากรและนักศึกษาในการเดินทางเพื่อป้องกันและควบคุมโรค COVID-19 ฉบับที่ 10
ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางปฏิบัติสาหรับผู้ที่เดินทางไปยังสถานที่เสี่ยง หรือสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยโรค COVID-19 ฉบับที่ 12
ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางปฏิบัติสาหรับญาติ/ ผู้เฝ้าไข้/ ผู้เข้าเยี่ยมผู้ป่วย ที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ฉบับที่ 5
ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางปฏิบัติสาหรับผู้มารับบริการที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ฉบับที่ 4
ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางปฏิบัติสาหรับผู้แทนยา / ผู้แทนบริษัทเครื่องมือแพทย์ / ผู้ขนส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่มาปฏิบัติงานหรือส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ฉบับที่ 3
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง แนวทางปฏิบัติของบุคลากรและนักศึกษาในการเดินทางเพื่อป้องกันและควบคุมโรค COVID-19 ฉบับที่ 9
ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางปฏิบัติสาหรับผู้ที่เดินทางไปยังสถานที่เสี่ยง หรือสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยโรค COVID-19 ฉบับที่ 11
ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางปฏิบัติสาหรับญาติ/ ผู้เฝ้าไข้/ ผู้เข้าเยี่ยมผู้ป่วย ที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ฉบับที่ 4
ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางปฏิบัติสาหรับผู้มารับบริการที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ฉบับที่ 3
ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางปฏิบัติสาหรับผู้แทนยา / ผู้แทนบริษัทเครื่องมือแพทย์ / ผู้ขนส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่มาปฏิบัติงานหรือส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ฉบับที่ 2
ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางปฏิบัติแบบแผนผังสำหรับการดูแลผู้ป่วยภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ที่มารับบริการในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางปฏิบัติสาหรับผู้แทนยา / ผู้แทนบริษัทเครื่องมือแพทย์ / ผู้ขนส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่มาปฏิบัติงานหรือส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ฉบับที่ 1
ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางปฏิบัติสาหรับญาติ / ผู้เฝ้าไข้ / ผู้เข้าเยี่ยมผู้ป่วย ที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ฉบับที่ 3
ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบัติแบบแผนผังสาหรับการดูแลผู้ป่วยที่มารับบริการในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (ฉบับแก้ไข)
ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบัติแบบแผนผังสาหรับการดูแลผู้ป่วยที่มารับบริการในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางปฏิบัติสาหรับผู้มารับบริการที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ฉบับที่ 2
ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางปฏิบัติสาหรับญาติ / ผู้เฝ้าไข้ / ผู้เข้าเยี่ยมผู้ป่วย ที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ฉบับที่ 2
ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางปฏิบัติและตรวจคัดกรองโรค COVID-19 ในผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัด และการทาหัตถการทางการแพทย์ในโรงพยาบาล
ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางปฏิบัติสาหรับผู้ที่เดินทางไปยังสถานที่เสี่ยงหรือสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยโรค COVID-19 รายที่ 65, 68, 69 ของจังหวัดเชียงใหม่
ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางปฏิบัติสาหรับญาติ/ ผู้เฝ้าไข้/ ผู้เข้าเยี่ยมผู้ป่วย ที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ฉบับที่ 1
ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางปฏิบัติสาหรับผู้มารับบริการที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ฉบับที่ 1
ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางปฏิบัติสาหรับผู้ที่เดินทางไปยังสถานที่เสี่ยงหรือสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยโรค COVID-19 รายที่ 64 ของจังหวัดเชียงใหม่
ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางปฏิบัติสาหรับผู้ที่เดินทางไปยังสถานที่เสี่ยงหรือสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยโรค COVID-19 รายที่ 60-63 ของจังหวัดเชียงใหม่
ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางปฏิบัติสาหรับผู้ที่เดินทางไปยังสถานที่เสี่ยงหรือสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยโรค COVID-19 รายที่ 58-59 ของจังหวัดเชียงใหม่
ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางปฏิบัติสาหรับผู้ที่เดินทางไปยังสถานที่เสี่ยงหรือสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยโรค COVID-19 รายที่ 54-57 ของจังหวัดเชียงใหม่ (ฉบับแก้ไข)
ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางปฏิบัติสาหรับผู้ที่เดินทางไปยังสถานที่เสี่ยงหรือสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยโรค COVID-19 รายที่ 54-57 ของจังหวัดเชียงใหม่
ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางปฏิบัติสาหรับผู้ที่เดินทางไปยังสถานที่เสี่ยงหรือสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยโรค COVID-19 รายที่ 53 ของจังหวัดเชียงใหม่
ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางปฏิบัติสาหรับผู้ที่เดินทางไปยังสถานที่เสี่ยงหรือสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยโรค COVID-19 รายที่ 52 ของจังหวัดเชียงใหม่
ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางปฏิบัติสาหรับผู้ที่เดินทางไปยังสถานที่เสี่ยงหรือสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยโรค COVID-19 รายที่ 50 ของจังหวัดเชียงใหม่
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง แนวทางปฏิบัติของบุคลากรและนักศึกษาในการเดินทางเพื่อป้องกันและควบคุมโรค COVID-19 ฉบับที่ 8
ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางปฏิบัติสาหรับผู้ที่เดินทางไปยังสถานที่เสี่ยงหรือสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยโรค COVID-19 ฉบับที่ 10
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง แนวทางปฏิบัติของบุคลากรและนักศึกษาในการเดินทางเพื่อป้องกันและควบคุมโรค COVID-19 ฉบับที่ 7
ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางปฏิบัติสาหรับผู้ที่เดินทางไปยังสถานที่เสี่ยงหรือสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยโรค COVID-19 ฉบับที่ 9
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง แนวทางปฏิบัติของบุคลากรและนักศึกษาในการเดินทางเพื่อป้องกันและควบคุมโรค COVID-19 ฉบับที่ 6
ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางปฏิบัติสาหรับผู้ที่เดินทางไปยังสถานที่เสี่ยงหรือสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยโรค COVID-19 ฉบับที่ 8
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง แนวทางปฏิบัติของบุคลากรและนักศึกษาในการเดินทางเพื่อป้องกันและควบคุมโรค COVID-19 ฉบับที่ 5
ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางปฏิบัติสาหรับผู้ที่เดินทางไปยังสถานที่เสี่ยงหรือสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยโรค COVID-19 ฉบับที่ 7
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง แนวทางปฏิบัติของบุคลากรและนักศึกษาในการเดินทางเพื่อป้องกันและควบคุมโรค COVID-19 ฉบับที่ 4
ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางปฏิบัติสาหรับผู้ที่เดินทางไปยังสถานที่เสี่ยงหรือสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยโรค COVID-19 ฉบับที่ 6
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง แนวทางปฏิบัติของบุคลากรและนักศึกษาในการเดินทางเพื่อป้องกันและควบคุมโรค COVID-19 ฉบับที่ 3
ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางปฏิบัติสาหรับผู้ที่เดินทางไปยังสถานที่เสี่ยงหรือสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยโรค COVID-19 ฉบับที่ 5
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง แนวทางปฏิบัติของบุคลากรและนักศึกษาในการเดินทางเพื่อป้องกันและควบคุมโรค COVID-19 ฉบับที่ 2
ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางปฏิบัติสาหรับผู้ที่เดินทางไปยังสถานที่เสี่ยง หรือสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยโรค COVID-19 ฉบับที่ 4
ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางปฏิบัติสาหรับผู้ที่เดินทางไปยังสถานที่เสี่ยง หรือสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยโรค COVID-19 ฉบับที่ 3
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง แนวทางปฏิบัติของบุคลากรและนักศึกษาในการเดินทางเพื่อป้องกันและควบคุมโรค COVID-19 ฉบับที่ 1
ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางปฏิบัติสาหรับผู้ที่เดินทางไปยังสถานที่เสี่ยง หรือ สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ฉบับที่ 2
ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางปฏิบัติสาหรับผู้ที่เดินทางไปยังสถานที่เสี่ยง หรือ สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19)
ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่อง ขอให้ผู้ที่มีประวัติเดินทางไปยังสถานที่เสี่ยงรายงานผู้บังคับบัญชา หรือ ติดต่อหน่วยควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล
ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ แนวทางการส่งผู้ป่วยตรวจที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอก ชั้น 1 อาคารโรคติดเชื้อและโรคอุบัติใหม่
ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางการตรวจคัดกรอง RT-PCR สาหรับโรค COVID-19 ในผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดและการทาหัตถการทางการแพทย์ในโรงพยาบาล
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเดินทางออกนอกพื้นที่หรือกลับเข้าสู่พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อป้องกันและควบคุมโรค COVID-19
ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางการดูแลผู้ป่วย Pre-op NPS (Elective, No Risk)
ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่อง ยกเลิก และแจ้งระบบคัดกรองผู้ป่วยติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ
แนวทางการผ่าตัดผู้ป่วย COVID-19 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ในสถานการณ์ที่มีการระบาดของโรค COVID-19
ประกาศขอยกเลิกและขอกำหนดแนวปฏิบัติ นศพ แพทย์ elective เพื่อป้องกันและควบคุมโรค COVID-19
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง แนวทางปฏิบัติการใช้หน้ากากผ้า หน้ากากอนามัย และหน้ากาก N95 ในสถานการณ์ที่มีการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางการดูแลผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษาที่ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ในสถานการณ์ที่มีการระบาดของโรค COVID-19
ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการสำหรับตรวจหาเชื้อ SARS-CoV-2 (โรค COVID-19) ณ ห้องปฏิบัติการกลาง โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ในสถานการณ์ที่มีการระบาดของโรค COVID-19
ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางปฏิบัติของบุคลากรในการสวมอุปกรณ์ป้องกันตนเอง (Personnal Protective Equipment) เพื่อป้องกันและควบคุมโรค (COVID-19)
ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่อง การทำความสะอาดและทำลายเชื้อในสถานประกอบการร้านค้าภายในคณะแพทยศาสตร์ เพื่อลดการแพร่กระจายของโรค COVID-19
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง แนวทางปฏิบัติของบุคลากร ในการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อป้องกันและควบคุมโรค COVID-19
ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่อง การเข้าเยี่ยมผู้ป่วยในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง แนวทางปฏิบัติของบุคลากรในการเดินทางไปต่างประเทศ เพื่อป้องกันและควบคุมโรค COVID-19
แนวทางปฏิบัติเมื่อรับผู้ป่วยติดเชื้อระบบทางเดินหายใจที่เดินทางกลับมาจากประเทศจีน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2563)
API BY ITERU@MEDCMU