เกี่ยวกับคณะฯ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ก่อตั้งขึ้น ในปี พ.ศ. 2499 ตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการกระจายโอกาสทางการศึกษา เพื่อตอบสนองต่อความต้องการแพทย์ของประเทศไทยที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงเวลานั้น นับเป็นโรงเรียนแพทย์แห่งแรกในภูมิภาค แห่งที่สามของประเทศไทย ปัจจุบันได้รับการจัดอันดับเป็นโรงเรียนแพทย์ลำดับที่ 251-300 ของโลก (QS Ranking ปี 2561)


Warning: Attempt to read property "post_title" on null in /var/www/html/web/wp-content/plugins/js_composer/include/helpers/helpers.php on line 60

บริการทางด้านการศึกษา

ให้บริการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรบัณฑิตศึกษาและหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาต่าง ๆ ภายใต้การกำกับดูแลและรับรองคุณภาพโดย WFME, สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) แพทยสภาและราชวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง


Warning: Attempt to read property "post_title" on null in /var/www/html/web/wp-content/plugins/js_composer/include/helpers/helpers.php on line 60

บริการทางด้านวิจัย

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินการวิจัยด้านสุขภาพเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ ใช้พัฒนาและสร้างองค์ความรู้สนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนและเป็นประโยชน์ในการพัฒนาสังคม

 


Warning: Attempt to read property "post_title" on null in /var/www/html/web/wp-content/plugins/js_composer/include/helpers/helpers.php on line 60

บริการทางการแพทย์

ให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อใช้เป็นแหล่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียนและสนับสนุนการวิจัย ผ่านการดำเนินการของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลตติยภูมิ ขนาด 1,400 เตียง จัดเป็นโรงพยาบาลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ