ผลการประกวดภาพถ่าย เนื่องในโอกาสครบรอบ 65 ปี คณะแพทยศาสตร์ มช.

ประเภทประชาชนทั่วไป
•รางวัลชนะเลิศ : นายอภิสิทธิ์ สวรรค์ขวัญ
•รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 : นายทวีศักดิ์ จิณะเสน
•รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 : นายศักดิ์ชัย เรือนคำ
รางวัลชมเชย :

1. นายศิริพงศ์ ปทุมอัครินทร์
2. นายชัยพฤกษ์ เคลื่อนเพชร
3. นายทวีศักดิ์ ใจคำสืบ
4. นายทวีศักดิ์ ใจคำสืบ
5. นายทวีศักดิ์ จิณะเสน
6. นายสมชาย รักอินทร์
7. นายอภิสิทธิ์ สวรรค์ขวัญ

ประเภทนักเรียนและนักศึกษา
•รางวัลชนะเลิศ : นายธีรภัทร์ เทียมสุข
•รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 : นายวิทยา ปัญญา
•รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 : นางสาวจรรยรัตน์ วงศ์วัฒนัย
รางวัลชมเชย :

1. นายพีรัช วสันต์วงศ์
2. นางสาวทวิตียา เขียวมิ่งขวัญ
3. นายขวัญพัฒน์ ปริมสิริคุณาวุฒิ
4. นายนภัส พัทธยากรกุล
5. นายวิทยา ปัญญา
6. นายธีรภัทร์ เทียมสุข
7. นางสาวจรรยรัตน์ วงศ์วัฒนัย


#65ปี #MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่