สถานการณ์ COVID-19

คำสั่ง ประกาศ ข้อบังคับ

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง แนวทางปฏิบัติของบุคลากรและนักศึกษาในการเดินทางหรือไปฝึกงานหรือปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันและควบคุมโรค COVID-19 ฉบับที่ 16 วันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2564

ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับญาติ/ ผู้เฝ้าไข้/ ผู้เข้าเยี่ยมผู้ป่วย ที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ฉบับที่ 10 วันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2564

ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้มารับบริการที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ฉบับที่ 9 วันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2564

ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้มารับบริการที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ฉบับที่ 8 วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2564

ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้แทนยา / ผู้แทนบริษัทเครื่องมือแพทย์ / ผู้ขนส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่มาปฏิบัติงานหรือส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ฉบับที่ 8 วันที่ 19 เมษายน พ.ศ.2564