สถานการณ์ COVID-19

คำสั่ง ประกาศ ข้อบังคับ

เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ที่เดินทางไปยังสถานที่เสี่ยง หรือสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยโรด COVID-19

เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้มารับบริการที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้แทนยา / ผู้แทนบริษัทครื่องมือแพทย์ / ผู้ขนส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์

เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับญาติ/ ผู้เฝ้าไข้/ ผู้เข้าเยี่ยมผู้ป่วย ที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ฉบับที่ 6

เรื่อง แนวปฏิบัติแบบแผนผังสำหรับการดูแลผู้ป่วยภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ที่มารับบริการในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่