คลินิกข้อเสื่อม และข้อเทียม

ห้องตรวจกระดูก และข้อ เบอร์ 10 (OPD 10)

คลินิกข้อเสื่อม และข้อเทียม ชั้น 1 อาคารตะวันกังวานพงษ์ โทร 053-935750
สายด่วนข้อเทียม
โทร: 089-3151911 เวลา: 08:00 – 20:00

แพทย์ที่ปรึกษา

รศ.นพ.สัตยา โรจนเสถียร
(ที่ปรึกษา)

ผศ.นพ.นันทวิช สุคนธเวศ

ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์

ผศ.นพ.วรากร จริงจิตร

อ.นพ.กสิสิน กลั่นกลิ่น

อ.ดร.นพ.สักกาเดช ลิ้มมหาคุณ

วันที่ออกตรวจ
ทุกวันศุกร์ เวลา 08:00 – 16:00 น.
ตรวจรักษา ผ่าตัด ปรึกษาและให้คำแนะนำ เกี่ยวกับโรคข้อเข่า และสะโพกเสื่อม

ความรู้สู่ประชาชน