•         คณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมกับ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT เชียงใหม่ ขอเชิญติดตามรับชมรายการโทรทัศน์ “คุยกับหมอสวนดอก” ตอน “ โรคพิษสุนัขบ้า ” วิทยากรโดย อ.พญ. วรลักษณ์ สัปจาตุระ ผู้ช่วยคณบดี และ อาจารย์ประจำห้องตรวจโรคพิษสุนัขบ้า ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช. ดำเนินรายการโดย คุณกฤษณะ ชาญเลาหศักดิ์พงษ์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มช. และคุณพนารัตน์ ม่วงปัด จากฝ่ายรายการของ NBT ติดตามรับชมได้ ในวันพฤหัสบดี ที่ 22 มีนาคม 2561 ระหว่างเวลา 15.30 - 16.00 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT เชียงใหม่

  •         ชมรมขับร้องประสานเสียง สโมสรนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มช.บริจาคเงิน รายได้จากการจัดคอนเสิร์ต Falling in love again - Concert No.4 MED CMU CHORUS เข้า สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช.จำนวน 20,000 บาท โดยมี ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 8 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

  •         ดร.หรรษา เทียนทอง หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล และรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรมวิชาการออร์โธปิดิกส์ครั้งที่ 1 เรื่อง "Basic in Orthopaedics Practice" ให้แก่พยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ จากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มช.

  •         ............ขอแสดงความยินดีกับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ในโอกาส ได้รับการรับรองเฉพาะโรค (Disease Specific Certificate) ในโรคหัวใจล้มเหลว ( Heart failure )
    จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ( สรพ.) ในการประชุม 19th H.A national forum โดยมี ผศ.นพ. วิชัย ชื่นจงกลกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และ อ.นพ. รังสฤษฎ์ กาญจนะวณิชย์ หัวหน้าหน่วย ระบบหัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมคณะเข้ารับมอบ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี กรุงเทพมหานครฯ

  •         บุคลากรของมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช.และฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ทำการตรวจวัดความดันโลหิต เจาะเลือดและถวายยา แด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณร รวมทั้งให้บริการดังกล่าวแก่ประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงศูนย์วิปัสสนาสากล ไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย ในโครงการหน่วยแพทย์อาสา ปธพ.สัญจร ครั้งที่ 5 โดยความร่วมมือของ มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. แพทยสภา มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ปธพ.รุ่น 5 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย โรงพยาบาลแม่ลาว มูลนิธิขาเทียมเชียงใหม่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงราย และ คณะทันตแพทยศาสตร์ มช. ตรวจสุขภาพ พระภิกษุสงฆ์ สามเณร และ ฆราวาส เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมพโร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์วิปัสสนาสากล ไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย