•         ผศ.นพ.วิชัย ชื่นจงกลกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ เรื่อง "โรคไข้เลือดออกและโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ 2018" ให้แก่แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ จากโรงพยาบาลต่างๆ ในเขตภาคเหนือตอนบน วิทยากรโดย รศ.(พิเศษ)นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ จากสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี, รศ.ดร.พญ.เพณณินาทฺ์ โอเบอร์เดอร์เฟอร์ จากภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. และ รศ.นพ.ประพันธ์ จุฑาวิจิตรธรรม หัวหน้าศูนย์ความร่วมมือทางการวิจัยโรคติดเชื้อ ไทย-เกาหลี (C3BIRD) เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมดอยหลวง ชั้น 2 โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่

  •         คณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมกับ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT เชียงใหม่ ถ่ายทอดเทปบันทึกรายการโทรทัศน์ “คุยกับหมอสวนดอก” ตอน “สุขภาพดีได้ หลังวัยเกษียณ” วิทยากรโดย ผศ.นพ.สุรัตน์ ตันประเวช รองผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ และหัวหน้าหน่วยประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. ดำเนินรายการโดย คุณกฤษณะ ชาญเลาหศักดิ์พงษ์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มช. และคุณพนารัตน์ ม่วงปัด จากฝ่ายรายการของ NBT เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT เชียงใหม่

  •         กลุ่มนักปั่นจักรยานจาก กรุงเทพ-เชียงใหม่ LAPIERRE และ น่องโต BIHE บริจาคเงินจำนวน 87,700 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. เพื่อผู้ป่วยยากไร้ โดยมี อ.นพ.ปรเมษฐ์ วินิจจะกูล แพทย์ประจำโรงพยาบาลสงฆ์แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 ณ ห้องพิธีการสงฆ์ โรงพยาบาลสงฆ์แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช.

  •         รศ.พญ.ตันหยง พิพานเมฆาภรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นสูง Advance Cardiac Life Support (ACLS Provider course) สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ รุ่นที่ 103 ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 ณ ห้องเรียน ชั้น 4 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช.

  •         ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2561" ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี ในฐานะที่พระองค์ท่านทรงสำเร็จการศึกษาวิชาการพยาบาล โดยจัดให้มีพิธีถวายบังคมและพิธีเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมี ผศ.นพ.วิชัย ชื่นจงกลกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ดร.หรรษา เทียนทอง หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากรสังกัดฝ่ายการพยาบาล และคณาจารย์พร้อมนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มช. เข้าร่วมในพิธี เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.