•         รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นผู้แทนคณะฯร่วมถวายเทียนจำนำพรรษา วัดดอยแม่ปั๋ง เพื่อน้อมรำลึกหลวงปู่แหวน สุจิณโณ เมื่อครั้งยังจำพรรษา และเพื่อความเป็นศิริมงคล ทั้งเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามในพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่สืบไป โดยมีบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มช. เข้าร่วมในพิธี เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2561 ณ วัดดอยแม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

  •         ผศ.นพ.วิชัย ชื่นจงกลกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และ ผศ.นพ. ภาสกร สวัสดิรักษ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ พร้อมด้วยบุคลากร จากงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสเข้าดูงานด้านการให้บริการ IT Service ผ่าน Line Application ของคณะแพทยศาสตร์ มช.เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ คณะแพทยศาสตร์ มช.

  •         ดร.หรรษา เทียนทอง ประธานชมรม หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน คณะแพทยศาสตร์ มช. นำสมาชิกชมรม ฯ ร่วมถวายเทียนจำนำพรรษา เพื่อความเป็นศิริมงคล อีกทั้งเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามในพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่สืบไป เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2561 ณ วัดป่าดาราภิรมย์ อ.แม่ริม วัดดอยพระเจ้าตนหลวง วัดอรัญธรรม วัดป่าท่าสุด และ วัดอรัญญวิเวก อ.แม่แตง จ. เชียงใหม่

  •         ศ. เกียรติคุณ นพ. เกษม วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ Prof. Hu Zhen จาก Wenzhou Medical University แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาลสงฆ์แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมี ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดี และ อ.นพ.ปรเมษฐ์ วนิจจะกุล อาจารย์ประจำโรงพยาบาลสงฆ์แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ณ โรงพยาบาลสงฆ์แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช.

  •         ผศ.นพ.วิชัย ชื่นจงกลกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดนิทรรศการ ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งตับ เพื่อให้ความรู้ด้านโรคมะเร็งตับ พร้อมตรวจคัดกรองหาผู้ป่วยมะเร็งตับ เพื่อเป็นแนวทางในการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งตับ จัดโดย หน่วยศัลยศาสตร์โรคตับ ตับอ่อนและทางเดินน้ำดี ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ โถงชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.