•         รศ.พญ.สุรินทร์พร ลิขิตเสถียร รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.เป็นประธานในพิธีเปิด​การอบรมเชิงปฏิบัติการ " หลักสูตรการเตรียมผู้นำสายปฏิบัติการ เพื่อทำงานในศตวรรษที่ 21" รุ่นที่ 6 ให้แก่บุคลากรสังกัดคณะแพทยศาสตร์ มช. เพื่อให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ที่สำคัญของการดำรงตำแหน่งระดับสูงและเข้าใจภาพรวมขององค์กรมากขึ้น ทั้งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับวิทยากรรวมถึงผู้เข้ารับการอบรม อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการทำงานร่วมกันต่อไป เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมเชียงแสน โรงแรมดวงตะวัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่

  •         ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.กล่าวต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินจาก SIDCER/FERCAP ในการรับการตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการพิจารณาโครงการวิจัยด้านจริยธรรม (Re-survey) คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผู้ตรวจประเมินจาก SIDCER/FERCAP ( องค์กรสากล ที่องค์การอนามัยโลกตั้งขึ้น เพื่อพัฒนา จริยธรรมงานวิจัยในมนุษย์ ของประเทศต่างๆ โดยมีกรรมการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ จากทั้งประเทศไทย ทวีปเอเชีย และประเทศในภาคพื้นแปซิฟิกเป็นกรรมการ ทำหน้าที่ประเมิน ให้คำแนะนำ และรับรองสถาบันวิจัย ที่ขอรับการประเมิน ) ระหว่างวันที่ 16-19 มิถุนายน 2562 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมห้องสมุด ชั้น 5 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช.

  •         คุณชัชวาลย์ และ คุณชมวรางคณา วีระโชติ บริจาคเงินจำนวน 500,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอกเพื่อปรับปรุงหอผู้ป่วยเคมีบำบัด โดยมี ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.รับมอบ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น 8 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

  •         ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมแก่คณะผู้ประเมินคุณภาพภายในองค์กรระดับภาควิชา โดยมี รศ.อุษณีย์ คำประกอบ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ "บทบาทและหน้าที่ของผู้ประเมินฯ เพื่อให้เกิดมาตรฐานการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกัน" และ ผศ.นพ.อนวัช วิเศษบริสุทธิ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. บรรยายในหัวข้อ "แนวทางการประเมินคุณภาพภายในองค์กร ระดับภาควิชา ตามเกณฑ์ TQA ประจำปี 2562 " ให้แก่ผู้คณะบริหาร และหัวหน้าภาควิชา คณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.

  •         ผศ.นพ.วนรักษ์ วัชระศักดิ์ศิลป์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเรื่อง "การดูแลรักษาและการใช้งานระบบท่อออกซิเจนและแทงค์ออกซิเจน " วิทยากรโดย คุณพฤษ ตั้งคีรีพิมาน จาก บริษัท Lince จำกัด ให้แก่บุคลากรที่ทำงานในส่วนที่เกี่ยวข้องปลอดภัย ของคณะแพทยศาสตร์ มช. ตามนโยบายมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มช.