•         คุณกมรวรรณ หงส์ลดารมภ์ ผู้ตรวจการงานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรม เรื่อง ” Service Champion รุ่นที่ 4 ประจำปี 2561 พร้อมทั้งเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ แก่พยาบาลสังกัดงานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉินฯ ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มช.

  •         มูลนิธิจงกลนีนิธิ โดย ศ.เกียรติคุณ นพ.วิศิษฏ์ สิตปรีชา ประธานกรรมการมูลนิธิฯ มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มช. ที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี อ.ดร.มนัสพร พัสระ ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. และ อ.นพ.วุฒิเดช โอภาศเจริญสุข อาจารย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมสโมสรนักศึกษา ชั้น 1 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

  •         คณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ภาคเหนือ (NBT North) ถ่ายทอดเทปบันทึกรายการโทรทัศน์ “คุยกับหมอสวนดอก ” ตอน “ 7 วัน ระวังอันตราย” วิทยากรโดย ผศ.นพ.ประสิทธิ์ วงศ์ตรีรัตนชัย รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. ดำเนินรายการโดย คุณกฤษณะ ชาญเลาหศักดิ์พงษ์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มช. และคุณพนารัตน์ ม่วงปัด จากฝ่ายรายการของ NBT เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.เชียงใหม่

  •         นพ.สุขุม และ คุณปิยะดา รังคสิริ บริจาคเงินจำนวน 300,000 บาท สมทบทุนเฉพาะกิจเพื่อกิจการทั่วไปโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมี ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ณ บริษัท สุขุมเซอร์วิส จำกัด อ.เมือง จ.เชียงใหม่

  •         ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เยี่ยมคารวะและสวัสดีปีใหม่ 2562 แด่นพ.สุขุม และ คุณปิยะดา รังคสิริ ผู้อุปการะคุณคณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ณ บริษัท สุขุมเซอร์วิส จำกัด อ.เมือง จ.เชียงใหม่