•         คณะกรรมการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. จัดโครงการ " เข้าพรรษาชำระใจใสสะอาด " ครั้งที่ 11 รุ่นที่ 1 โดยจัดให้มีการอบรมธรรมะแก่บุคลากรในทีมสุขภาพ และบุคลากรในสังกัดคณะแพทยศาสตร์ มช. และผู้สนใจ ระหว่างวันที่ 16 -18 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ สถานปฏิบัติธรรม ม่อนพญานาคราช อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

  •         ในโอกาสงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562 คณะแพทยศาสตร์ มช.โดย รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นตัวแทนคณะฯ ถวายพานพุ่มราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562 ซึ่งจัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2562 ณ ห้อง SCB2100 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มช.

  •         รศ.ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรม “MED CHIC Innovation Day 2019” ภายใต้หัวข้อ " ขับเคลื่อนการบริการทางการแพทย์สู่นวัตกรรมทางการแพทย์ (Driving Healthcare through Innovation) " เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แสดงนวัตกรรมทางการแพทย์ และศักยภาพ บทบาทในการสนับสนุน ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง (Global Hub) ด้านนวัตกรรมอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม โดยมี ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดงาน เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.

  •         คณะลูกหลาน คุณพิมพ์ประพรรณ ลาบสมทบ นำโดย อ.ปริชัย คำสุข บริจาคเงินจำนวน 300,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธ ผู้ป่วยโรคมะเร็ง และผู้ป่วยโรคหัวใจ โดยมี ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ณ ห้องรับรอง สำนักงานคณบดี ชั้น 8 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

  •         ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีไหว้ครู คณะแพทยศาสตร์ มช. ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความกตัญญูกตเวที ระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ และส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี ระหว่างคณาจารย์และนักศึกษา เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช.