•         ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. คุณเอนก จงเสถียร ผู้บริหารร้าน Too Fast To Sleep และคุณภิมลภา สันติโชค ผู้บริหารธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด( มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของทั้ง 3 องค์กร ร่วมทำพิธีเปิด Too Fast To Sleep.SCB สาขาคณะแพทยศาสตร์ มช. ซึ่งเป็นแห่งแรกของภาคเหนือ มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะเพิ่มพื้นที่แหล่งชุมนุมทางปัญญา สนับสนุนและพัฒนาคนรุ่นใหม่ ทั้งการอ่าน การทำงานกลุ่ม หรือการประชุมสำหรับคนทำงาน เพื่อต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ร่วมกัน เติมเต็ม ประโยชน์ทางการศึกษา ของนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ณ Too Fast To Sleep.SCB ชั้น 2 อาคารสวนดอกปาร์ค คณะแพทยศาสตร์ มช.

  •         ศ.นพ.คม สุคนธสรรพ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. และเลขานุการมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก ผศ.นพ.ภาสกร สวัสดิรักษ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะศึกษาดูงาน จากคณะแพทยศาสตร์ มช. เข้าเยี่ยมชมและดูงาน ด้านการบริหารและการระดมทุนของศิริราชมูลนิธิ โดยมี ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.เหลือพร ปุณณกัณต์ กรรมการผู้จัดการศิริราชมูลนิธิ พร้อมคณะให้การต้อนรับ ในวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ณ ศิริราชมูลนิธิ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล กรุงเทพมหานครฯ

  •         ดร.พรศิริ ใจสม รองหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะพยาบาลวิชาชีพที่เข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่) จากโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก และ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช รุ่นที่ 2 ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงานด้าน การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต การจัดระบบบริการพยาบาลผู้ป่วยหนัก และการบริหารจัดการทรัพยากรในด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ของฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมปราณีต สวัสดิรักษา ชั้น 8 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช.

  •         คุณสุรีย์พร กิจหรารักษ์ เลขานุการคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นผู้แทนคณะฯ เข้าร่วมในพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ โรงเรียนวัดโชติกุลสุวรรณาราม(หมูบุ่น) เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ณ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ โรงเรียนวัดโชติกุนสุวรรณาราม(หมูบุ่น) อ.เมือง จ. เชียงใหม่

  •         ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดี และคณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ มช. เยี่ยมภาควิชาจักษุวิทยา เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และการแก้ปัญหาต่างๆที่ภาควิชาได้นำเสนอไว้ พร้อมกับแจ้งวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างปี 2560 ถึง 2564 ( IWISH ) อีกครั้ง โดยมี รศ.นพ. วินัย ชัยดรุณ หัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา และคณาจารย์ ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ณ สำนักงานภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช.