Click here ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชนคณะแพทยศาสตร์ มช. จัดการฝึกอบรมแพทย์ " หลักสูตรการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพทางกายและจิต" [อ่าน..๑๗๘ ครั้ง]
ขอเชิญร่วมงานให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งตับ เสวนา เรื่อง มะเร็งตับ รักษาหายได้จริงหรือ และนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งตับ [อ่าน..๑๕๓ ครั้ง]
Click here ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้น "อาชีวเวชศาสตร์พื้นฐานสําหรับแพทย์" [อ่าน..๒๑๙ ครั้ง]
Click here Clinic 108 เปิดให้บริการ สำหรับสิทธิข้าราชการและบุคคลทั่วไป [อ่าน..๕๔๙ ครั้ง]
Click here Suandok Smile Top Model 2018 [อ่าน..๒๓๖ ครั้ง]
ขอเชิญร่วมอบรม "นโยบายและมาตรฐานการวิจัยสำหรับอาจารย์ใหม่ และการเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอทุนจากแหล่งภายนอก" [อ่าน..๑๐ ครั้ง]
ขอเชิญนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 Medical Student Healthy Day (MSHD) [อ่าน..๑๔๘ ครั้ง]
Click here โครงการวันละ 1 บาท สมทบทุนเพื่อผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ [อ่าน..๑๔๐ ครั้ง]
ขอเชิญบุคคลทั่วไปและผู้สนใจเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการเพื่อสร้างเสริมความรู้ด้านเภสัชวิทยา(รุ่นที่ 1) เรื่อง ความรู้ด้านเภสัชวิทยา ยาเบาหวาน ยาลดความดันโลหิต ยาลดไขมันในเลือด [อ่าน..๒๐ ครั้ง]
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ Suandok Palliative Care Day ครั้งที่ 9 [อ่าน..๑๘ ครั้ง]
Click here 7 คณะและ 1 สถาบัน สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมวิ่งเพื่อพลานามัย แล้วยังได้กุศล ไปกับ " เดิน วิ่ง มหากุศล มหิดล 61 " [อ่าน..๕๖๑ ครั้ง]
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีหล่อเทียน สมโภชเทียนพรรษา และร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2561 [อ่าน..๑๖๘ ครั้ง]