HA Northern Regional Forum 2023 “Synergy for Safety and Well-being ผนึกกำลังเพื่อความปลอดภัยและสุขภาวะ”

วันที่ 6 - 7 กรกฎาคม 2566

ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส เชียงใหม่

 

**Link สำหรับ Download E-Cerfiticate สำหรับเจ้าของผลงานคุณภาพที่แสดงในการประชุมวิชาการHA Northern Regional Forum 2023  **

****หมายเหตุท่านสามารถแจ้งแก้ไขเพิ่มเติม E-Cerfiticate ได้ถึงวันที่27กรกฏาคม 2566****

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานท่านจะได้รับหน่วยคะแนนสะสมต่อเนื่องวิชาชีพ ดังนี้
-วิชาชีพพยาบาล(CNE) 10 คะแนน
-วิชาชีพเภสัชกร(CPE) 7.5 คะแนน
-วิชาชีพทันตแพทย์(CDEC) 11.5 คะแนน
-วิชาชีพแพทย์(CCME) 16.5 คะแนน
****************************************************

LINE Official Regional Forum 2023

 

 

Speakers

วิทยากร

Schedule

กำหนดการประชุมวิชาการ HA Northern Regional Forum 2023
กำหนดการประชุมวิชาการ HA Northern Regional Forum 2023