banner
banner

สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ กลุ่มเลขานุการภาควิชา คณะแพทยศาสตร์ 3 สถาบัน

ลิงค์ที่น่าสนใจ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ

QR-Code สำหรับ facebook


ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ

QR-Code สำหรับเว็บไซต์

แบบประเมินการทิ้งขยะ

QR-Code แบบประเมินการทิ้งขยะ

รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ กลุ่มเลขานุการภาควิชา คณะแพทยศาสตร์ 3 สถาบัน อันได้แก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อสร้างความสามัคคีและหารือร่วมกัน ในเรื่องงานที่ปฏิบัติเป็นประจำในหน้าที่เลขานุการภาควิชา โดยมี อ.นพ.มาโนช โชคแจ่มใส ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง ” Social Media ” เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ


ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ

ปฏิทินกิจกรรม

Ebola
Ebola
Ebola