รับสมัครอบรมพนักงานช่วยการพยาบาล

NA2017 1

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. เปิดรับสมัครผู้สนใจ เข้าอบรมหลักสูตร พนักงานช่วยการพยาบาล

 

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปเข้ารับการอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพนักงานช่วยการพยาบาล (Nurse Aid (NA) Program) หลักสูตร 3 เดือน ประจำปี 2560  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 31 สิงหาคม 2560

หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพนักงานช่วยการพยาบาล จัดทำขึ้น เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ขั้นพื้นฐานที่จำเป็นในการช่วยเหลือการพยาบาลผู้ป่วย และสามารถช่วยเหลือการพยาบาลผู้ป่วยได้ถูกต้องเหมาะสม  โดยผู้เรียนจะต้องได้เรียนทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ และใช้แบบประเมินผลการฝึกปฏิบัติงาน โดยต้องมีเวลาฝึกปฏิบัติงานไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 ของแต่ละงานการพยาบาลจึงจะจบหลักสูตร

พนักงานช่วยการพยาบาล เป็นบุคลากรด้านสุขภาพที่ให้การดูแลระดับพื้นฐานแก่ผู้ป่วย โดยมีพยาบาลวิชาชีพและแพทย์เป็นผู้ให้การปรึกษาและกำกับดูแล พนักงานช่วยการพยาบาลมีหน้าที่หลักในการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยในการทำกิจวัตรประจำวัน  อาทิ รับประทานอาหาร อาบน้ำ แต่งตัว ออกกำลังกาย ฟื้นฟูสภาพร่างกาย และดูแลความสะอาดของสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยส่งเสริมให้ผู้ป่วยรู้สึกสุขสบาย ได้ทำกิจวัตรประจำวันเหมือนปกติ นอกจากนี้ยังต้องรับผิดชอบงานทางการแพทย์ระดับพื้นฐานอย่างเช่น การประเมินและบันทึกสัญญาณชีพ    ตลอดจนช่วยเหลืองานอื่น ที่ได้รับมอบหมายจากพยาบาลวิชาชีพ เป็นต้น

       ทั้งนี้ผู้ที่ผ่านการอบรม จะได้รับใบประกาศนียบัตร และมีโอกาสได้รับการพิจารณาเพื่อคัดเลือกเข้าทำงาน ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประชุมและวิชาการ ชั้น1 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช. หมายเลขโทรศัพท์ 053-936710 (ในเวลาราชการ) 

 

NA2017 2