รับตรงนักเรียนโรงเรียนนานาชาติ ปี 60

คณะแพทยศาสตร์ มช. เปิดรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการรับตรงนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติ ประจำปี 2560 

        คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักเรียน เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปี 2560 ในโครงการรับตรงนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติทั้งในและต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2560

โดยคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โครงการรับตรงนักเรียนจากโรงเรียนนานชาติจะต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือหลักสูตรอื่นๆ ที่เทียบเท่าไม่เกิน2ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 จากโรงเรียนทั้งใน และต่างประเทศ ที่ใช้หลักสูตรตามระบบการศึกษาของอเมริกัน หรืออังกฤษ และได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ

          ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร และรายละเอียดต่างๆได้ที่เว็บไซต์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ http://www.med.cmu.ac.th/ หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 053-935262-3