ข้อมูลสาธารณะ ปี 2564

ข้อมูลพื้นฐาน
 • อำนาจหน้าที่
 • ปณิธาน/วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
 • พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551
 • แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
 • แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 • ยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562-2565) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ข้อมูลการติดต่อ
 • พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551
 • กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
 • ช่องทางการติดต่อ
 • แจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • Facebook Messenger
 • Line Official
 • ช่องทางการติดต่อ
 • Facebook
 • Twitter
 • Instagram
 • Youtube
การดำเนินงาน
 • แผนปฎิบัติราชการรายปี พ.ศ.2564
 • หนังสือเสนอแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • แผนดำเนินงานโครงการตามนโยบายและยุทธศาสตร์สำคัญฯ
 • รายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • รายงานผลแผน 12 และผลการดำเนินงาน PA ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 • ไฟล์นำเสนอ กบม. ผลการดำเนินงาน PA ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
การปฏิบัติงาน
 • ด้านจัดการศึกษา
 • ด้านวิจัย
 • ด้านแผน
 • ด้านบริหารงานบุคคล
 • ด้านการปฏิบัติงานทั่วไป
การให้บริการ
 • ด้านการจัดการศึกษา
 • ด้านการวิจัย
 • ด้านการบริการวิชาการ/บริการสุขภาพ
 • ด้านการจัดการศึกษา
 • ด้านการวิจัย
 • ด้านการบริการวิชาการ
 • ด้านการบริการสุขภาพ
 • ด้านการจัดการศึกษา
 • ด้านการบริการวิชาการ
 • ด้านการบริการสุขภาพ
 • ด้านการวิจัย
 • ด้านการบริการวิชาการ/บริการสุขภาพ
 • บริการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย แบ่งตามกลุ่มผู้ใช้งาน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • รายงานการฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ สิ้นไตรมาส 1
 • รายงานการฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ สิ้นไตรมาส 2
 • รายงานการกำกับติดตามงบลงทุน รอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
 • ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
 • แผนอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2568
 • การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
 • รายงานผลการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • รายงานแผนและผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563
 • รายงานโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2563
 • Happy and Health University มหาวิทยาลัยแห่งความสุข
  • – Happy and Health University มหาวิทยาลัยแห่งความสุข
  • – ผลการสำรวจ Happinometer 2563
 • รายงานข้อมูลผู้รับทุนและทุนภาระผูกพัน ประจำปี 2564 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • กระบวนการทำงานของระบบ VOC
 • ขั้นตอนกระบวนการดำเนินการร้องเรียน
 • คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
 • แจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ
 • ติดต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ข้อมูลติดต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • แจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ช่องทางการติดต่อ
 • ด้านจัดการศึกษา
 • ด้านการวิจัย
 • ด้านบริการวิชาการ
 • ด้านบริหารจัดการ
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • คำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อรองรับระบบคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • กิจกรรม “มช. จิตอาสาพัฒนารอบรั้วมหาวิทยาลัยเชียงใหม่”
 • มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีประพฤติดี เป็นแบบอย่างของความซื่อสัตย์
 • มอบประกาศเกียรติคุณแก่นักศึกษาที่ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี
 • กิจกรรมจิตอาสาลูกช้างพัฒนารอบรั้วมหาวิทยาลัยเชียงใหม่” โครงการ มช. จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ
 • ค่ายอาสาร่วมพัฒนาชนบท มช.-มข. ครั้งที่ 29
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
 • รายงานผลการดำเนินงานแผนบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • รายงานผลการดำเนินงานแผนบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 • แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • การประเมินค่าความเสี่ยงเพื่อการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารความเสี่ยง พ.ศ.2564
 • แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน-1
 • แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน-2
 • รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2564
 • เผยแพร่จุลสารตรวจสอบภายใน: การควบคุมภายในด้านการจ่ายเงิน
 • เผยแพร่รายงานผลการตรวจสอบ: ข้อพึงระวังในการปฏิบัติงาน
 • เผยแพร่นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • เผยแพร่ให้บุคลากรและนักศึกษาผ่านระบบ CMU-MIS โดยผ่านการ log in เข้าระบบ
 • เผยแพร่จริยธรรมผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • เผยแพร่จริยธรรมผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (สื่อ animation)
 • เผยแพร่คู่มือแนวทางการลงโทษผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อลดความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
 • แคมเปญ Send Love No Gift
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่-มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่-มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่-มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่-มาตรการป้องกันการรับสินบน
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่-จริยธรรมของผู้ปฏิบัติงาน
 • กิจกรรม-แคมเปญ Send Love No Gift
 • กิจกรรม-มอบทุนเชิดชูเกียรตินักศึกษาที่มีผลงานดีเด่นด้านกิจกรรม
 • กิจกรรม-มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีประพฤติดี เป็นแบบอย่างของความซื่อสัตย์
 • กิจกรรม-มอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณเลือกตั้งผู้นำนักศึกษา
 • กิจกรรม-มอบประกาศเกียรติคุณแก่นักศึกษาที่ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี
 • กิจกรรม-กิจกรรม “มช. จิตอาสาพัฒนารอบรั้วมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • กิจกรรม-กิจกรรมจิตอาสาลูกช้างพัฒนารอบรั้วมหาวิทยาลัยเชียงใหม่” โครงการ มช. จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ
 • กิจกรรม-ค่ายอาสาร่วมพัฒนาชนบท มช.-มข. ครั้งที่ 29
แผนป้องกันการทุจริต
 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 • รายงานสรุปมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2564
 • รายงานผลการดำเนินการมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2564
 • คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • คู่มือการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
 • ที่มาและความสำคัญ
 • ข้อมูลพื้นฐาน
 • การประชาสัมพันธ์
 • การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
 • การดำเนินงาน
 • การปฏิบัติงาน
 • การให้บริการ
 • แผนการใช้จ่ายงบฯประมาณประจำปี
 • การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 • การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • แผนป้องกันการทุจริต
 • มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน