ผู้เขียน: nantaporn.rabin

รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ สนองนโยบายรัฐ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G ยกระดับการให้บริการด้านสุขภาพของโรงพยาบาลอย่างเต็มประสิทธิภาพ มุ่งสู่ระดับสากล ล่าสุดใช้ 5G พัฒนาระบบ Smart Ambulance ช่วยเหลือผู้ป่วยบนรถฉุกเฉินแบบเรียลไทม์ ลดภาวะแทรกซ้อน ลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยได้จำนวนมาก

อ่านเพิ่มเติม