ภาพบรรยากาศงานเสวนาในงานนิทรรศการบริการวิชาการสู่ชุมชน เนื่องในโอกาสครบรอบ 65 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “รับมือ รู้ทัน ป้องกัน PM2.5”ในช่วงบ่าย

เสวนา เรื่อง “การป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจาก PM2.5”เวลา 14.45 -15.30 น.
•รศ.นพ.เฉลิม ลิ่วศรีสกุล หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.
•ผศ.นพ.วิทวัส สุรวัฒนสกุล อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มช.
เสวนา เรื่อง “ผลของฝุ่น PM2.5 ต่อเส้นเลือดหัวใจและเส้นเลือดสมอง”เวลา 16.00 -16.45 น.
•อ.นพ.รังสฤษฎ์ กาญจนะวณิชย์ หัวหน้าศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มช.
•ผศ.นพ.กิตติ เทียนขาว อาจารย์ประจำหน่วยประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมกันนี้ได้มีกิจกรรม workshop การทำเครื่องฟอกอากาศ DIY “Air Purifier DIY by Suandok ป้องกันฝุ่น PM2.5” โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน ในวันที่ 31 มีนาคม 2567 ณ ชั้น 1 Grand Hall ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่