banner
banner

การประชุมกรรมการนิธิสงฆ์อาพาธ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

ลิงค์ที่น่าสนใจ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ

QR-Code สำหรับ facebook


ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ

QR-Code สำหรับเว็บไซต์

แบบประเมินการทิ้งขยะ

QR-Code แบบประเมินการทิ้งขยะ

พระเดชพระคุณ พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ พระเทพสิงหวราจารย์ รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยพระเถรผู้ใหญ่ ภาค 6 และ 7 โปรดเมตตาให้ ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีพร้อมคณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ มช.และคณะกรรมการนิธิสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ กราบนมัสการขอคำปรึกษา พร้อมรายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงอาคารสงฆ์อาพาธสุจิตโต ในการประชุมกรรมการนิธิสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561เมื่อวันที่ 2 พฤษาคม 2561 ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ


ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ

ปฏิทินกิจกรรม

Ebola
Ebola
Ebola