banner
banner

กิจกรรมจำหน่ายผ้าพื้นเมือง และผลิตภัณฑ์พื้นเมือง

ลิงค์ที่น่าสนใจ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ

QR-Code สำหรับ facebook


ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ

QR-Code สำหรับเว็บไซต์

แบบประเมินการทิ้งขยะ

QR-Code แบบประเมินการทิ้งขยะ

รศ.พญ.ยุพา สุมิตสวรรค์ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ และประธานคณะกรรมการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม คณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ เยี่ยมร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมือง ซึ่งจัดจำหน่ายให้บุคลากรคณะฯและผู้มารับบริการของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ในโอกาสที่ คณะแพทยศาสตร์ มช.จัดกิจกรรมจำหน่ายผ้าพื้นเมือง และผลิตภัณฑ์พื้นเมือง เพื่อรณรงค์ และส่งเสริมให้มีการแต่งกายชุดพื้นเมืองอย่างแพร่หลายในช่วงประเพณีปีใหม่เมือง โดยจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 28 – 30 มีนาคม 2561ณ โถงชั้น 1 อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ


ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ

ปฏิทินกิจกรรม

Ebola
Ebola
Ebola