Slider

คุณวรพันธ์ จิรเจริญยิ่ง และครอบครัว บริจาคเงิน ให้แก่ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ลิงค์ที่น่าสนใจ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ

QR-Code สำหรับ facebook


ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ

QR-Code สำหรับเว็บไซต์

คุณวรพันธ์ จิรเจริญยิ่ง และครอบครัว บริจาคเงินจำนวน 450,000 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องฟอกไต ให้แก่ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยมี รศ.พญ.ยุพา สุมิตสวรรค์ และ คุณพัชรา อุบลศรี ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ คณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น 8 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ


ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ

ปฏิทินกิจกรรม

Ebola
Ebola