Slider

ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบความปลอดภัยด้านยา จากโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ลิงค์ที่น่าสนใจ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ

QR-Code สำหรับ facebook


ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ

QR-Code สำหรับเว็บไซต์

รศ.นพ.ชัยวัฒน์ บำรุงกิจ ผู้อำนวยการ รศ.พญ.อรินทยา พรหมินธิกุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และ ภญ.เยาวภา ชัยเจริญวรรณ หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรม พร้อมคณะ ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบความปลอดภัยด้านยา จากโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในโอกาสมาศึกษาดูงานระบบการจัดการด้านยา ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มช.

ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ


ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ

ปฏิทินกิจกรรม

Ebola
Ebola