banner

พิธีมอบโล่ เกียรติบัตร รางวัล และทุน ในโอกาสวันสถาปนาครบรอบ 60 ปี คณะแพทยศาสตร์

ลิงค์ที่น่าสนใจ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ

QR-Code สำหรับ facebook


ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ

QR-Code สำหรับเว็บไซต์

แบบประเมินการทิ้งขยะ

QR-Code แบบประเมินการทิ้งขยะ

ศ.นพ. คม สุคนธสรรพ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น โดยจัดให้มีพิธีมอบโล่ เกียรติบัตร รางวัล และทุน ในโอกาสวันสถาปนาครบรอบ 60 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้แก่ ผู้มีอุปการคุณคณะฯสูงสุด, รางวัล IWISH AWARD, รางวัลคนสวนดอกรักษ์คุณภาพ, นักวิจัยผู้ได้รับรางวัล “ช้างทองคํา”, ภาควิชาดีเด่นด้านผลิตงานวิจัยสูงสุด, นักวิจัยดีเด่น, ผู้ได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ, บุคลากรที่ได้รับรางวัล “หนึ่งในร้อย”, รางวัลค่านิยมคนสวนดอก, ทุน “แม่กิ้มหน้อย ” เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช.

ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ


ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ

ปฏิทินกิจกรรม

Ebola
Ebola
Ebola