Slider

การย้ายเสาไฟฟ้าและสายสื่อสาร เพื่อปรับภูมิทัศน์

ลิงค์ที่น่าสนใจ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ

QR-Code สำหรับ facebook


ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ

QR-Code สำหรับเว็บไซต์

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. และ รศ.ประเสริฐ ศีลพิพัฒน์ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ร่วมประชุมเรื่อง การย้ายเสาไฟฟ้าและสายสื่อสาร เพื่อปรับภูมิทัศน์ ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่ง ในการปรับปรุงลานพระราชานุสาวรีย์ พระราชบิดา โดยมีผู้แทน จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เทศบาลนครเชียงใหม่ องค์กรโทรคมนาคมทุกเครือข่าย และบริษัทฤทธา ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินการปรับปรุง และ บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มช. ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8 อาคารเรียนรวมราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ


ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ

ปฏิทินกิจกรรม

Ebola
Ebola
Ebola