banner
banner

รับสมัครแพทย์ใช้ทุนภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ปี64

ลิงค์ที่น่าสนใจ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ

QR-Code สำหรับ facebook


ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ

QR-Code สำหรับเว็บไซต์

แบบประเมินการทิ้งขยะ

QR-Code แบบประเมินการทิ้งขยะ

คุณหมอคะ ผู้ป่วยชาย ญาตินำส่หายใจเหนื่อย ซึมลง เราควรทำยังไงดีคะคุณหมอ” เหตุการณ์แบบนี้เจออยู่เรื่อย ๆ ในห้องฉุกเฉินในเกือบโรงพยาบาล เราจะสามารถช่วยอะไรผู้ป่วยได้บ้าง จะทำอะไรได้เพิ่มเติมมากกว่านั้นหรือไม่ ถ้าคุณเป็นนักศึกษาแพทย์ที่สนใจในการดูแลผู้ป่วยใน “ภาวะฉุกเฉิน”  เพื่อช่วยให้พวกเขารอดพ้นในนาทีวิกฤตไปให้ได้   ฟังทางนี้เลย

“ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่”   ได้เปิดรับสมัครแพทย์ใช้ทุน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ปี 2564 จำนวน 2 ตำแหน่ง 

รับสมัครตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป จนถึง 24 กรกฎาคม 2563 โดยให้สมัครช่องทาง Online ของคณะแพทยศาสตร์ มช. โดยดำเนินการตามที่ระบุในเอกสารใน Link ต่อไปนี้ (ทั้งนี้แนบเอกสารหลักฐานให้ครบทุกข้อ)

 

 

***สำหรับผู้สมัครสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินให้ดำเนินการเพิ่มเติม ดังนี้

 

1. ขอให้ผู้สมัครทุกท่านส่งเอกสารดังต่อไปนี้ในรูปแบบ PDF file มาที่ E-mail = emergencycmu@gmail.com
ภายในวันก่อนปิดรับสมัคร

1.1 ทำแบบทดสอบบุคคลิกภาพ ตาม Link ต่อไปนี้ https://www.16personalities.com/th และ print หน้าผลทดสอบเป็น PDF File
1.2 หนังสือแสดงเจตจำนงค์ของการเป็นแพทย์ฉุกเฉิน (ประมาณ 1 หน้า A4)
1.3 Portfolio (กรณีที่สามารถทำเป็น PDF file ได้)

2. หนังสือ Recommendation ให้ปิดผนึกซองส่งมาที่ “ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 110 อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200”

3. วันสัมภาษณ์ ที่ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน : (จะแจ้งวันเวลานัดหมายอีกครั้ง)

4. เอกสารเพิ่มเติมที่อาจนำมาแสดงให้กรรมการในวันสัมภาษณ์ที่ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ได้แก่

– Portfolio (กรณีไม่มี PDF file)

ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ


ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ

ปฏิทินกิจกรรม

Ebola
Ebola
Ebola