โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พร้อมรับการรับรอง
กระบวนการคุณภาพขั้นก้าวหน้า

(AHA Re-accreditation)

พวกเราชาวสวนดอกพร้อม

วันที่ 15-16-17 มิถุนายน 2565