คณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมกับ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ ถ่ายทอดเทปบันทึกภาพ รายการโทรทัศน์ คุยกับหมอสวนดอก ตอน “ภาวะลมแดด” วิทยากรโดย อาจารย์ นพ. อดิศักดิ์ กิตติสาเรศ อาจารย์แพทย์ประจำศูนย์โรคสมองภาคเหนือและศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มช. ดำเนินรายการโดย คุณกฤษณะ ชาญเลาหศักดิ์พงษ์ หัวหน้าหน่วยประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันพุธ ที่ 4 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา

"วันผู้บริจาคโลหิตโลก" World Blood Donor Day 2016

คุณนิภาพรรณ ลี้ตระกูล หัวหน้างานธนาคารเลือด รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ พูดเรื่อง "วันผู้บริจาคโลหิตโลก" World Blood Donor Day 2016 แต่พูดในประเด็นนี้....กับคนที่มาบริจาคเลือดทำเอา...

รับฟังในรายการ "สร้างเสริมสุขภาพกับหมอสวนดอก" ออกอากาศทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน มช. FM100 MHz ทุกวันพุธ เวลา 20.00 - 20.30 น.

ติดตามย้อนหลัง...
Web : www.med.cmu.ac.th
FB : Facebook/prmedcmu
YouTube : งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

คณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมกับ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง ๑๑ ถ่ายทอดสด รายการโทรทัศน์ "คุยกับหมอสวนดอก" ตอน "ดูแลดุจญาติมิตร พร้อมดวงจิตบริการ" วิทยากรโดยรศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ มช. ดำเนินรายการโดย คุณกฤษณะ ชาญเลาหศักดิ์พงษ์ หัวหน้าหน่วยประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มช. ในวันพุธที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๖

คณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมกับ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ช่อง ๑๑) ถ่ายทอดสดรายการโทรทัศน์ "คุยกับหมอสวนดอก" ตอน "ใช้ยาอย่างไรให้ปลอดภัย" วิทยากรโดย ภญ.นงเยาว์ มัทนพันธ์ หัวหน้างานคลังเวชภัณฑ์ และเภสัชสนเทศ และภญ.เยาวภา ชัยเจริญวรรณ หัวหน้าหน่วยเภสัชสนเทศ ฝ่ายเภสัชกรรม ดำเนินรายการโดย คุณกฤษณะ ชาญเลาหศักดิ์พงษ์ หัวหน้าหน่วยประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันพุธที่ ๓ กรกฏาคม ๒๕๕๖

คณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมกับ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง ๑๑ ถ่ายทอดสด รายการโทรทัศน์ "คุยกับหมอสวนดอก" ตอน "คลอดก่อนกำหนด ป้องกันได้ไหม?" วิทยากรโดย อ.พญ.สุชยา ลือวรรณ จากภาควิชาสูติศาสตร์ และนรีเวชวิทยา และ อ.พญ.ฌานิกา โกษารัตน์ จากภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ดำเนินรายการโดย คุณกฤษณะ ชาญเลาหศักดิ์พงษ์ หัวหน้าหน่วยประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันพุธที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง ๑๑

คณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมกับ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง ๑๑ ถ่ายทอดสด รายการโทรทัศน์ "คุยกับหมอสวนดอก" ตอน "ไข้เลือดออก ภัยร้ายตลอดปี" วิทยากรโดย อ.นพ.กฤษณะ คงถาวรสกุล จากหน่วยโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ดำเนินรายการโดย คุณกฤษณะ ชาญเลาหศักดิ์พงษ์ หัวหน้าหน่วยประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันพุธที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง ๑๑

คณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมกับ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง ๑๑ ถ่ายทอดสดรายการโทรทัศน์ "คุยกับหมอสวนดอก" ตอน "ดูแลสุขภาพอย่างไรในช่วงวิกฤติหมอกควัน" วิทยากรโดย รศ.นพ.ชัยวัฒน์ บำรุงกิจ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และอาจารย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์ ดำเนินรายการโดย คุณกฤษณะ ชาญเลาหศักดิ์พงษ์ หัวหน้าหน่วยประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ เมื่อวันพุธที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖

คณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมกับ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ช่อง ๑๑) ถ่ายทอดสด รายการโทรทัศน์ "คุยกับหมอสวนดอก" ตอน "โรคจากการทำงาน" วิทยากรโดย ผศ.นพ.เจษฏา สิงห์เวชสกุล ผู้ช่วยคณบดี รับผิดชอบงานประกันสังคมและอาจารย์ประจำภา­ควิชาศัลยศาสตร์ และ อ.นพ.อนวัช วิเศษบริสุทธิ์ แพทย์ผู้ดูแลคลินิกโรคจากการทำงาน งานประกันสังคม และอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว ดำเนินรายการโดย คุณกฤษณะ ชาญเลาหศักดิ์พงษ์ หัวหน้าหน่วยประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ เมื่อวันพุธที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

คณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมกับ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง ๑๑ ถ่ายทอดเทปบันทึกรายการโทรทัศน์ "คุยกับหมอสวนดอก" ตอน "หูดับเพราะลาบดิบ" วิทยากรโดย รศ.พญ.นิรมล นาวาเจริญ หัวหน้าหน่วยโสต ประสาทวิทยา ภาควิชาโสต ศอ นาสิก วิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช. ดำเนินรายการโดย คุณกฤษณะ ชาญเลาหศักดิ์พงษ์ หัวหน้าหน่วยประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง ๑๑

               คณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมกับ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง ๑๑ ถ่ายทอดสดรายการโทรทัศน์ "คุยกับหมอสวนดอก" ตอน "ใช้ยาปฏิชีวนะอย่างไรให้ปลอดภัย" วิทยากรโดย รศ.พญ.เพณณินาท์ โอเบอร์ดอร์เฟอร์ หัวหน้า สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. และ ภญ.เยาวภา ชัยเจริญวรรณ หัวหน้าหน่วยเภสัชสนเทศ ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ดำเนินรายการโดย คุณกฤษณะ ชาญเลาหศักดิ์พงษ์ หัวหน้าหน่วยประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันพุธที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๖

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Oranges Green Purple Pink

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction