ดูแลดุจญาติมิตร พร้อมดวงจิตบริการ

คณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมกับ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง ๑๑ ถ่ายทอดสด รายการโทรทัศน์ "คุยกับหมอสวนดอก" ตอน "ดูแลดุจญาติมิตร พร้อมดวงจิตบริการ" วิทยากรโดยรศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ มช. ดำเนินรายการโดย คุณกฤษณะ ชาญเลาหศักดิ์พงษ์ หัวหน้าหน่วยประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มช. ในวันพุธที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๖

ใช้ยาอย่างไรให้ปลอดภัย

คณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมกับ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ช่อง ๑๑) ถ่ายทอดสดรายการโทรทัศน์ "คุยกับหมอสวนดอก" ตอน "ใช้ยาอย่างไรให้ปลอดภัย" วิทยากรโดย ภญ.นงเยาว์ มัทนพันธ์ หัวหน้างานคลังเวชภัณฑ์ และเภสัชสนเทศ และภญ.เยาวภา ชัยเจริญวรรณ หัวหน้าหน่วยเภสัชสนเทศ ฝ่ายเภสัชกรรม ดำเนินรายการโดย คุณกฤษณะ ชาญเลาหศักดิ์พงษ์ หัวหน้าหน่วยประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันพุธที่ ๓ กรกฏาคม ๒๕๕๖

คลอดก่อนกำหนดป้องกันได้ไหม?

คณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมกับ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง ๑๑ ถ่ายทอดสด รายการโทรทัศน์ "คุยกับหมอสวนดอก" ตอน "คลอดก่อนกำหนด ป้องกันได้ไหม?" วิทยากรโดย อ.พญ.สุชยา ลือวรรณ จากภาควิชาสูติศาสตร์ และนรีเวชวิทยา และ อ.พญ.ฌานิกา โกษารัตน์ จากภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ดำเนินรายการโดย คุณกฤษณะ ชาญเลาหศักดิ์พงษ์ หัวหน้าหน่วยประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันพุธที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง ๑๑

ทำไมต้องตรวจแมมโมแกรม

รายการโทรทัศน์ "คุยกับหมอสวนดอก" ตอน "ไข้เลือดออก ภัยร้ายตลอดปี"

คณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมกับ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง ๑๑ ถ่ายทอดสด รายการโทรทัศน์ "คุยกับหมอสวนดอก" ตอน "ไข้เลือดออก ภัยร้ายตลอดปี" วิทยากรโดย อ.นพ.กฤษณะ คงถาวรสกุล จากหน่วยโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ดำเนินรายการโดย คุณกฤษณะ ชาญเลาหศักดิ์พงษ์ หัวหน้าหน่วยประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันพุธที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง ๑๑

ดูแลสุขภาพอย่างไรในช่วงวิกฤติหมอกควัน

คณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมกับ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง ๑๑ ถ่ายทอดสดรายการโทรทัศน์ "คุยกับหมอสวนดอก" ตอน "ดูแลสุขภาพอย่างไรในช่วงวิกฤติหมอกควัน" วิทยากรโดย รศ.นพ.ชัยวัฒน์ บำรุงกิจ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และอาจารย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์ ดำเนินรายการโดย คุณกฤษณะ ชาญเลาหศักดิ์พงษ์ หัวหน้าหน่วยประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ เมื่อวันพุธที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖

โรคจากการทำงาน

คณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมกับ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ช่อง ๑๑) ถ่ายทอดสด รายการโทรทัศน์ "คุยกับหมอสวนดอก" ตอน "โรคจากการทำงาน" วิทยากรโดย ผศ.นพ.เจษฏา สิงห์เวชสกุล ผู้ช่วยคณบดี รับผิดชอบงานประกันสังคมและอาจารย์ประจำภา­ควิชาศัลยศาสตร์ และ อ.นพ.อนวัช วิเศษบริสุทธิ์ แพทย์ผู้ดูแลคลินิกโรคจากการทำงาน งานประกันสังคม และอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว ดำเนินรายการโดย คุณกฤษณะ ชาญเลาหศักดิ์พงษ์ หัวหน้าหน่วยประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ เมื่อวันพุธที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

หูดับเพราะลาบดิบ

คณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมกับ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง ๑๑ ถ่ายทอดเทปบันทึกรายการโทรทัศน์ "คุยกับหมอสวนดอก" ตอน "หูดับเพราะลาบดิบ" วิทยากรโดย รศ.พญ.นิรมล นาวาเจริญ หัวหน้าหน่วยโสต ประสาทวิทยา ภาควิชาโสต ศอ นาสิก วิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช. ดำเนินรายการโดย คุณกฤษณะ ชาญเลาหศักดิ์พงษ์ หัวหน้าหน่วยประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง ๑๑

ใช้ยาปฏิชีวนะอย่างไรให้ปลอดภัย

               คณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมกับ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง ๑๑ ถ่ายทอดสดรายการโทรทัศน์ "คุยกับหมอสวนดอก" ตอน "ใช้ยาปฏิชีวนะอย่างไรให้ปลอดภัย" วิทยากรโดย รศ.พญ.เพณณินาท์ โอเบอร์ดอร์เฟอร์ หัวหน้า สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. และ ภญ.เยาวภา ชัยเจริญวรรณ หัวหน้าหน่วยเภสัชสนเทศ ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ดำเนินรายการโดย คุณกฤษณะ ชาญเลาหศักดิ์พงษ์ หัวหน้าหน่วยประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันพุธที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๖

โรคมะเร็งไทรอยด์

              คณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมกับ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง ๑๑ ถ่ายทอดเทปบันทึกภาพ รายการโทรทัศน์ "คุยกับหมอสวนดอก" ตอน "โรคมะเร็งไทรอยด์" วิทยากรโดย รศ.พญ.อัมพิกา มังคละพฤกษ์ หน่วยต่อมไร้ท่อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. ดำเนินรายการโดย คุณกฤษณะ ชาญเลาหศักดิ์พงษ์ หัวหน้าหน่วยประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มช. ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง ๑๑

ภัยหนาวกับโรคทางเดินหายใจ

                     คณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมกับ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง ๑๑ ถ่ายทอดเทปบันทึกภาพ รายการโทรทัศน์ "คุยกับหมอสวนดอก" ตอน ภัยหนาวกับโรคทางเดินหายใจ วิทยากรโดย รศ.นพ.อรรถวุฒิ ดีสมโชค ประธานชมรมโรคหืดภาคเหนือ อ.ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. ดำเนินรายการโดย คุณกฤษณะ ชาญเลาหศักดิ์พงษ์ หัวหน้าหน่วยประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มช. ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง ๑๑

You are here: Home สร้างเสริมสุขภาพกับคุณหมอสวนดอก