นันทกา ชัยบาล  (Nantaka Chaiban)
E-mail address mdmso00155@gmail.com,
nantaka.chaiban@cmu.ac.th
Tel. 053-935146
นลัทพร จันทร์แก้ว (Nalutporn Chankaew)
E-mail address na_lut@hotmail.com
Tel. 053-936212)
สุมิตร คำพุทธ (Sumit computh )
E-mail address scomputh@gmail.com, scomputh.computh@cmu.ac.th
Tel.
053-936212)


หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำนักงาน ชั้น 9 อาคารเรียนรวมราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110 ถนนอินทวโรรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ (053)946212    โทรสาร. (053) 935266
E-mail  qaunitmedcmu@gmail.com

Quality Assurance Unit, Faculty of Medicine Chiang Mai University
Tel.66-53-936212
Fax : 66-53-935266  ext. QA Unit  E-mail  qaunitmedcmu@gmail.com