นันทกา ชัยบาล  (Nantaka Chaiban)
E-mail address mdmso00155@gmail.com,
nchhaiban@med.cmu.ac.th,
nantaka.chaiban@med.cmu.ac.th
Tel. 053-945146
นลัทพร จันทร์แก้ว (Nalutporn Chankaew)
E-mail address na_lut@hotmail.com
Tel. 053-946212)
สุมิตร คำพุทธ (Sumit computh )
E-mail address scomputh@gmail.com, scomputh@med.cmu.ac.th
Tel.
053-946212)


หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำนักงาน ชั้น 9 อาคารเรียนรวมราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110 ถนนอินทวโรรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ (053)946212    โทรสาร. (053) 945266
E-mail  qaunitmedcmu@gmail.com

Quality Assurance Unit, Faculty of Medicine Chiang Mai University
Tel.66-53-946212
Fax : 66-53-945266  ext. QA Unit  E-mail  qaunitmedcmu@gmail.com