การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
"การสร้างและพัฒนาข้อสอบ MCQ,MEQ และOSCE ให้เป็นข้อสอบมาตรฐานระดับประเทศ"
วันที่ 24-26 ธันวาคม2551
ณ ห้องบรรยายชั้น 3 อาคารราชนครินทร์24 ธันวาคม2551
 25 ธันวาคม 2551  26 ธันวาคม 2551
  08.30 - 08.45 น.
ลงทะเบียน 08.30 - 90.00 น ลงทะเบียน
08.30 - 90.00 น
ลงทะเบียน
08.45 - 09.00 น.
พิธีเปิด โดย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 09.00 - 10.15 น.

บรรยาย : How to design effective modified essay questions (MEQ)
with key features รองศาสตราจารย์นายแพทย์อานุภาพ เลขะกุล

09.00 - 10.15 น.

บรรยาย : How to write objective structured clinical examination (OSCE)
รองศาสตราจารย์นายแพทย์อานุภาพ เลขะกุล

09.00 - 10.15 น.

บรรยาย : How to write good multiple choice questions (MCQ)
รองศาสตราจารย์นายแพทย์อานุภาพ เลขะกุล

10.15 - 10.45น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.15 - 10.45น.
พักรับประทานอาหารว่าง
10.15 -10.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 - 12.00 น.

ฝึกปฏิบัติ : การเขียนข้อสอบ MEQ และการวิจารณ์ข้อสอบ
ผู้เข้าร่วมประชุมและคณะวิทยากร

10.45 - 12.00 น.

ฝึกปฏิบัติ : การเขียนข้อสอบ OSCE และการวิจารณ์ข้อสอบ
ผู้เข้าร่วมประชุมและคณะวิทยากร

10.45 - 12.00น.

ฝึกปฏิบัติ : การเขียนข้อสอบ MCQ และการวิจารณ์ข้อสอบ
ผู้เข้าร่วมประชุมและคณะวิทยากร

12.00 - 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน 12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
12.00- 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.00 น.

ฝึกปฏิบัติ : การเขียนข้อสอบ MEQ และการวิจารณ์ข้อสอบ (ต่อ)
ผู้เข้าร่วมประชุมและคณะวิทยากร

13.00 - 14.00 น.

ฝึกปฏิบัติ : การเขียนข้อสอบ OSCE และการวิจารณ์ข้อสอบ (ต่อ)
ผู้เข้าร่วมประชุมและคณะวิทยากร

13.00 - 14.30 น.

ฝึกปฏิบัติ : การเขียนข้อสอบ MCQ และการวิจารณ์ข้อสอบ (ต่อ)
ผู้เข้าร่วมประชุมและคณะวิทยากร

14.30 - 15 .00 น.
พักรับประทานอาหารว่าง 14.30 - 15 .00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.30 - 15.00 น.
พักรับประทานอาหารว่าง 15.30 - 16 .30 น.

บรรยาย : การให้คะแนน และการกำหนดเกณฑ์ผ่านขั้นต่ำ
รองศาสตราจารย์นายแพทย์อานุภาพ เลขะกุล

15.30 - 16 .00น.

บรรยาย : การให้คะแนน และการกำหนดเกณฑ์ผ่านขั้นต่ำ
รองศาสตราจารย์นายแพทย์อานุภาพ เลขะกุล


15.00 - 16.30 น.


บรรยาย : การวิเคราะห์ข้อสอบ และการกำหนดเกณฑ์ผ่านขั้นต่ำ
รองศาสตราจารย์นายแพทย์อานุภาพ เลขะกุล

    16.00 - 16 .30 น.

Wrap up session และอภิปรายเพิ่มเติม