โลโก้งานซ่อมบำรุง คณะแพทยศาสตร์ มช.    

หน่วยไฟฟ้า

   
งานซ่อมบำรุง | ผู้บริหาร | หัวหน้างาน | หัวหน้าหน่วย | วิศวกร | วิสัยทัศน์ | พันธกิจ | ผลงาน | เบอร์โทร.ติดต่อภายใน
หน่วยไฟฟ้า

ภาระงานของหน่วย

1. งานด้านการอนุรักษ์พลังงาน
2. งานด้านระบบไฟฟ้าสำรอง
3. งานด้านระบบไฟฟ้าภายนอกอาคาร
4. งานด้านระบบไฟฟ้าภายในอาคาร
5. งานด้านระบบโทรศัพท์และเครื่องมือสื่อสาร
6. งานด้านระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย
7. งานด้านระบบปรับอากาศ
8. งานด้านระบบทำความเย็น
9. งานด้านระบบระบายอากาศ
10. งานด้านระบบห้องสะอาด
11. งานด้านระบบลิฟท์
12. งานด้านระบบม่านไฟฟ้าและระบบประตูไฟฟ้า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


หัวหน้าหน่วยไฟฟ้า โทร. 35218, 36238
นายชำนาญ แจ้งสว่าง
นายช่างไฟฟ้า 6

หมวดไฟฟ้าภายใน-นอกอาคาร โทร. 35232
หัวหน้าหมวดฯ นายไชยศิลป์ ใจจิตร
นายสมพงษ์ วงศ์แสน
นายปรัชญา ประจงกิจ


หมวดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและระบบแรงสูง โทร. 35300
หัวหน้าหมวดฯ นายคำแสน เรือนมูล
นายเจริญ ธงงาม
นายสุพัฒน์ ส่งศรี
นายรังสิทธิ์ บุญชุ่มใจ
นายอภิชาติ ปัญญาปุ๊ด


หมวดเครื่องปรับอากาศและทำความเย็น โทร. 5218 5238
หัวหน้าหมวดฯ นายถนอม ศรีมูล
นายไพศาล ปันคำ
นายเสรีย์ รวมรีย์
นายทักษิณ ฟูเดช
นายพิทักษ์ บุญเพิ่มผล
นายประดิษฐ์ คำมา
นายวัลลภ โยงแก้ว
นายพันธชาติ สวัสดิยากร
นายถนอม ศรีมูล
นายมงคล แก่นสาร
นายสุเทพ วงศ์วัง
นายไชยยันต์ สุมินทร์

หมวดโทรศัพท์และเครื่องมือสื่อสาร โทร. 35239
หัวหน้าหมวดฯ นายอภิวัฒน์ ปฐมดำรงกุล
นายประเวช ดวงเงิน
นายธีรยุทธ ดวงมณี

หมวดระบบลิฟท์ โทร. 36218
หัวหน้าหมวดฯ นายสกุลเกียรติ ตุ้ยตามพันธ์
นายสุรินทร์ พรมละอองวัน
นางสาวจริยาพร อุณหะกะ
นางอัจฉรา กันทะพรม
นางสาวศิริพรรณ เป็งมัชยา
นางแสงทอง แจ้งสว่าง
นางเพ็ญ ศรีมูล
นางจิราภรณ์ สุขจันทร์
นางวิทยาภรณ์ อินชื่น


หมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าสำนักงาน โทร. 35220
หัวหน้าหมวดฯ นายศุภนิมิต มูละจงกล
นายวุฒนิพงศ์ กันธะ
นายสิทธิโชค แก้ววิมล
นายสุชาติ ส่งศรีปรับปรุงข้อมูล สิงหาคม 2558 [anek.c@cmu.ac.th] โทร.0-5393-5130