แนวทางการประหยัดพลังงานในอาคารหรือสถานที่ทำงาน
อาคารหรือสถานที่ทำงาน มีการใช้พลังงานหลายรูปแบบมากหรือน้อย
ขึ้นอยู่กับลักษณะของกิจการ ซึ่งเจ้าของกิจการหรือแม้แต่พนักงาน
ทุกระดับสามารถประหยัดพลังงานได้ โดยมีแนวทางการประหยัด
พลังงานได้ดังนี้
สื่อทีวี - สื่อวิทยุ   ข่าวสาร-หนังสือพิมพ์
   
เจ้าของกิจการหรือผู้บริหารระดับสูง ให้การสนับสนุน
 
   
 
   
พนักงานทุกระดับ ตระหนัก/ต้องการมีส่วนร่วม
 
   
 
   
กำหนดเป้าหมายชัดเจน และเป็นไปได้
 
   
 
   
ดำเนินการประหยัดพลังงาน
 
   
 
   
ประเมินผลและปรับปรุง
 
   
 
   
 
 
แนวทางการประหยัดพลังงาน
 
    แนวทางที่พนักงานทุกระดับควรปฏิบัติเพื่อให้เกิดการ  
    ประหยัดพลังงานในสถานที่ทำงานแยกเป็น 3 ระบบดังนี้  
  1. ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ  
  2. ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  
  3. อุปกรณ์อื่นๆ  
       
ที่มา เอกสารเผยแพร่ : ชุดสาระน่ารู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน