ประชาสัมพันธ์ทุนส่งเสริมบัณฑิต มูลนิธิ "อานันทมหิด" ประจำปี 2561

ด้วยแผนกแพทยศาสตร์ มูลนิธิ “อานันทมหิดล” จะเปิดรับสมัครทุนส่งเสริมบัณฑิต ประจำปี 2561 จำนวน 10 ทุน โดยพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไม่เกิน 2 ท่าน ผู้สมัครต้องเป็นอาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย ผู้มีหน้าที่หลักในการสอนนักศึกษา แพทย์ปรีคลินิก และคลินิก โดยจะได้รับพระราชทานทุนเดือนละ 20,000 บาท เป็นเวลา 3 ปี โดยจะประเมินผลงานเป็นรายปี 
ดาวน์โหลดได้ตามไฟล์ข้างล่างนี้

              ดาวน์โหลด รายละเอียดประชาสัมพันธ์ทุนส่งเสริมบัณฑิต มูลนิธิ "อานันทมหิด" ประจำปี 2561
        

ทั้งนี้ ผู้ประสงค์ขอรับทุนส่งเสริมบัณฑิต มูลนิธิ “อานันทมหิดล” กรุณากรอกใบสมัครจากแบบฟอร์มที่กำหนด พร้อมเสนอแผนงานโครงการ โดยจัดเป็นรูปเล่มให้เรียบร้อย และกรุณาส่งหลักฐานการสมัครจำนวน 1 ชุด (ในเบื้องต้น) มายังหน่วยวิเทศสัมพันธ์ โทร.36735 ภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อเสนอให้คณะ ฯ พิจารณาคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมจำนวน 2 ท่าน เพื่อสมัครขอรับพระราชทานทุน ฯ ต่อไป