ทุนฝึกอบรม/วิจัยระยะสั้น ณ Nara Medical School ประจำปี 2561

ทุนฝึกอบรม/วิจัยระยะสั้น ณ Nara Medical School ประจำปี 2561

            ตามที่ คณะแพทยศาสตร์ และ Nara Medical University ประเทศญี่ปุ่นได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน และได้จัดให้มีการแลกเปลี่ยนบุคลากรของทั้งสองสถาบัน เพื่อให้บุคลากรของคณะ ฯ เดินทางไปฝึกอบรม/วิจัยระยะสั้น ณ Nara Medical University มีระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน จำนวน 2 คนต่อปี นั้น

            สำหรับทุนในปี 2561 คณะฯ จะได้พิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ผู้ประสงค์จะสมัคร โปรดส่งแบบฟอร์มใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร จำนวน 1 ชุด (ในเบื้องต้น) มาที่หน่วยวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 โดยหลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรทุน มีดังนี้

            1. เป็นอาจารย์ ข้าราชการหรือพนักงานของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

            2. มีหัวข้อวิจัย และ/หรือหัวข้อการไปอบรมที่จะเป็นประโยชน์ ต่องานของคณะแพทยศาสตร์

            3. มีหลักฐานการตอบรับจาก Nara Medical University

            4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่นเป็นอย่างดี

            5. เป็นผู้ที่ยังไม่เคยรับทุนนี้มาก่อน

            ทั้งนี้ท่านสามารถศึกษารายละเอียดของข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ได้ที่ Website หน่วยวิเทศสัมพันธ์ http://www.med.cmu.ac.th/esc/foreign/2013/images/MOU/8.pdf

              ดาวน์โหลด รายละเอียดเพิ่มเติม แบบฟอร์มใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร