foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


+66-53-936234
frmed2004@cmu.ac.th
ติดต่อสอบถาม

คณะแพทยศาสตร์ มช.

งานบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

เมนู

ทุนมูลนิธิ “อานันทมหิดล” ประจำปี 2561

ด้วยแผนกแพทยศาสตร์ มูลนิธิ “อานันทมหิดล” กำลังเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิ “อานันทมหิดล” ประจำปี 2561 เพื่อไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ จำนวน 1 ทุน ซึ่งผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี มีผลการศึกษาในระดับปริญญาตรีแพทยศาสตร์บัณฑิต ได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 หรือคะแนนเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป รายละเอียด ดาวน์โหลดได้ตามไฟล์ข้างล่างนี้

              ดาวน์โหลด รายละเอียดเพื่อขอรับรับพระราชทานทุนมูลนิธิ "อานันทมหิดล"
            

ทั้งนี้ ผู้ประสงค์ขอรับทุนมูลนิธิ “อานันทมหิดล” กรุณากรอกใบสมัครจากแบบฟอร์มที่กำหนด พร้อมเสนอแผนงานโครงการ โดยจัดเป็นรูปเล่มให้เรียบร้อย และกรุณาส่งหลักฐานการสมัครจำนวน 1 ชุด (ในเบื้องต้น) มายังหน่วยวิเทศสัมพันธ์ โทร.36735 ภายในวันที่ 15 มกราคม 2561 เพื่อเสนอให้คณะ ฯ พิจารณาคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมจำนวน 1 ท่าน เพื่อสมัครขอรับพระราชทานทุน ฯ ต่อไป

 

        


Copyright © 2017 Foreign Rights Reserved.