ทุนฝึกอบรม/วิจัยระยะสั้น ณ Nippon Medical School ประจำปี 2561

ทุนฝึกอบรม/วิจัยระยะสั้น ณ Nippon Medical School ประจำปี 2561

               ตามที่ คณะแพทยศาสตร์ และ Nippon Medical School ประเทศญี่ปุ่นได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน และได้จัดให้มีการแลกเปลี่ยนบุคลากรของทั้งสองสถาบัน โดย Nippon Medical School จะได้ให้ทุนแก่บุคลากรของคณะฯ เพื่อเดินทางไปฝึกอบรม/วิจัยระยะสั้น ณ Nippon Medical School มีระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน จำนวน 1 ทุนต่อปี นั้น

               สำหรับทุนในปี 2561 คณะฯ จะได้พิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับทุนฯ ดังกล่าว ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับทุน โปรดส่งแบบฟอร์มใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร จำนวน 1 ชุด (ในเบื้องต้น) มาที่หน่วยวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 โดยหลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรทุน มีดังนี้

               1. เป็นอาจารย์ ข้าราชการหรือพนักงานของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

               2. มีหัวข้อวิจัย และ/หรือหัวข้อการไปอบรมที่จะเป็นประโยชน์ ต่องานของคณะแพทยศาสตร์

               3. มีหลักฐานการตอบรับจาก Nippon Medical School

               4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่นเป็นอย่างดี

               5. เป็นผู้ที่ยังไม่เคยรับทุนนี้มาก่อน

              ทั้งนี้ท่านสามารถศึกษารายละเอียดของข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ได้ที่ Website หน่วยวิเทศสัมพันธ์ http://www.med.cmu.ac.th/esc/foreign/2013/images/MOU/9.pdf

              ดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร
- ดาวน์โหลดบันทึกข้อความ
- แบบฟอร์มใบสมัคร

- แบบฟอร์มที่ 1
- แบบฟอร์มที่ 2
- แบบฟอร์มที่ 3
- แบบฟอร์มที่ 4
- แบบฟอร์มที่ 5