ต้อนรับ Akihiko Gemma , President ,Nippon Medical School พร้อมคณะ จากประเทศญี่ปุ่น

 ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.ให้การต้อนรับ Akihiko Gemma , President ,Nippon Medical School พร้อมคณะ จากประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสเดินทางมาหารือเรื่องความร่วมมือของทั้งสองมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.