ต้อนรับ Prof. Masaaki Tokuda, Vice-president พร้อมผู้บริหารและตัวแทนจาก Kagawa University ประเทศญี่ปุ่น

ศ.นพ.มานิต ศรีสุรภานนท์ รองคณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์คณะแพทยศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับ Prof. Masaaki Tokuda, Vice-president พร้อมผู้บริหารและตัวแทนจาก Kagawa University ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสมาหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัย เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.