ต้อนรับ Professor Tang Ping Fen จาก Kunming Medical University จากสาธารณรัฐประชาชนจีน

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ผศ.นพ.วิชัย ชื่นจงกลกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ศ.นพ.คม สุคนธสรรพ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ดร.หรรษา เทียนทอง รองผู้อำนวยการฯและหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล ดร.พรศิริ ใจสม รองหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Professor Tang Ping Fen จาก Kunming Medical University จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสที่เดินทางมาเป็นวิทยากรในการอบรมวิชาการเรื่อง "International Comprehensive Palliative Care Conference" ของฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 8 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.