ศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานฯ เปิดอบรมหลักสูตร “ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง” (Thai Traditional Medicine Assistant Program)

esc24-8-61

ศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานฯ 
เปิดอบรมหลักสูตร “ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง” 
(Thai Traditional Medicine Assistant Program)

 สอนโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 ในหลักสูตรมีการสอนวิชาอื่นๆ เพิ่มเติมมากมาย เช่น กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy) และการกดจุดจีนเบื้องต้น
 ได้รับใบประกาศนียบัตรจากคณะเเพทย์ฯ
 มีโอกาสได้ทำงานในศูนย์การแพทย์แผนไทยฯ 
 รับสมัครรุ่นละ 30 คน
 ค่าลงทะเบียนเรียนเพียง 5,000 บาท เท่านั้น
 มีทุนเรียนฟรี 5 ทุน!!! สำหรับบุคคลที่สนใจเข้าทำงานที่ศูนย์การแพทย์แผนไทยฯ

(ผ่านการสอบสัมภาษณ์จากหัวหน้าศูนย์ฯ และตกลงทำสัญญาทำงานอย่างน้อย 1 ปี)

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 053-934897-9
สามารถมารับใบสมัคร/ยื่นใบสมัคร/ชำระค่าลงทะเบียน ได้ที่ศูนย์การเเพทย์แผนไทยฯ 
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 20.00 น.