แบบคำร้องขอต่อการตรวจหนังสือลงตราหนังสือเดินทาง


ขั้นตอนการขอต่อ การตรวจลงตราหนังสือเดินทาง

1. กรอกข้อมูล ให้ครบถ้วน ตามแบบคำร้องขอต่อการตรวจหนังสือลงตราหนังสือเดินทาง คลิก> แบบคำร้องขอต่อฯ ออนไลน์

2. สแกนสำเนาหนังสือเดินทาง หน้าที่มีรูปถ่าย และหน้าที่มีประทับตราการตรวจลงตรา (รายการที่ 2 ขอจัดส่งเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ มายัง E-mail : (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )
3. เจ้าหน้าที่หน่วยวิเทศสัมพันธ์ ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อง เรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการจัดส่งหนังสือคำร้องกลับไปยังท่าน ทาง E-mail ที่ท่านแจ้งไว้ เพื่อให้ท่านดำเนินการปริ้นเอกสารคำร้องฯ ดังกล่าว ให้ผู้ยื่นคำร้อง ติดรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป  และเซ็นลงนามใต้รูป
4. ดาวน์โหลดหนังสือบันทึกข้อความ <<คลิก>> กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ปริ้นเสนอ ให้หัวหน้า/ฝ่าย/งาน ลงนาม พร้อมแนบแบบคำร้องฯ ดังกล่าว
ส่งมายังงานบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ เพื่อดำเนินการต่อไป

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : โทร. 36735