foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


+66-53-936234
frmed2004@cmu.ac.th
ติดต่อสอบถาม

คณะแพทยศาสตร์ มช.

งานบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

เมนู

วิสัยทัศน์ (Vision)
งานบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ เป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านวิชาการและการต่างประเทศอย่างมีระบบ และมีมาตรฐานที่ถูกต้อง

พันธกิจ (Mission)
1. ปฏิบัติงานอย่างมีระบบ บนพื้นฐานของความถูกต้อง และมีคุณธรรม
2. สร้างความพึงพอใจ ให้แก่ผู้มาขอรับบริการ

ค่านิยม (Core Value)
C = Customer Focus
Q =  Quality
I = Invovation & Integrity
T = Teamwork


Copyright © 2017 Foreign Rights Reserved.