งานบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

วิสัยทัศน์ (Vision)
งานบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ เป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านวิชาการและการต่างประเทศอย่างมีระบบ และมีมาตรฐานที่ถูกต้อง

พันธกิจ (Mission)
1. ปฏิบัติงานอย่างมีระบบ บนพื้นฐานของความถูกต้อง และมีคุณธรรม
2. สร้างความพึงพอใจ ให้แก่ผู้มาขอรับบริการ

ค่านิยม (Core Value)
C = Customer Focus
Q =  Quality
I = Invovation & Integrity
T = Teamwork