นักศึกษาแพทย์รับรางวัล PBL  
โครงการหมอน้อยนักวิจัย  
ตารางเรียน นศพ.ปี 1-3 ปีการศึกษา 2560ตารางเรียน นศพ.ปี 1-3 ปีการศึกษา 2560
 
ตารางเรียน นศพ.ปี 1-3 ปีการศึกษา 2560ตารางเรียน นศพ.ปี 1-3 ปีการศึกษา 2561update
 

 
ระบบสอบด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (E-examination)
 
MCQ  
คำแนะนำในการสอบ (สำหรับนักศึกษา)
คู่มือการใช้งาน tablet เพื่อการสอบ (สำหรับนักศึกษา)
วีดีโอแนะนำการใช้งาน tablet เพื่อการสอบ (สำหรับนักศึกษา)
 

คณะฯ จัดห้องฝึกปฎิบัติแทปเล็ท ไว้ที่ Clinical Skill Center บริเวณ ชั้น 9อาคารราชนครินทร์สำหรับให้นักศึกษาใช้ในการฝึกปฏิบัติ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับสอบโดยเปิดให้บริการทุกวันพุธ และศุกร์ ในเวลาราชการ สามารถจองล่วงหน้าที่
http://172.17.8.214/mainmis/stdservice

สำหรับผู้จัดสอบที่มีความต้องการทดสอบการใช้งานเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดสอบสามารถใช้บริการห้องดังกล่าวได้เช่นกันโดยโทรศัพท์จองใช้งานล่วงหน้าได้ที่ 36177

แบบฟอร์ม (สำหรับผู้จัดสอบ)
แบบฟอร์ม MCQ
ตัวอย่างแบบฟอร์ม MCQ
แบบฟอร์ม Excel (MCQ)
ตัวอย่างแบบฟอร์ม Excel (MCQ)
 
MEQ  
แบบฟอร์ม (สำหรับผุ้จัดสอบ)
แบบฟอร์ม MEQ
ตัวอย่างไฟล์ excel ข้อสอบ MEQ
 
ปฏิทินการสอบ  
   
Form แผนการสอน  
แผนการสอนพร้อมคำอธิบาย

 
แบบฟอร์ม มคอ.
tqf-คำอธิบาย tqf-m2 , tqf-m3 , tqf-m4 , tqf-m5 , tqf-m6 , tqf-m7  
tqf-2 , tqf-3 , tqf-4 , tqf-5 , tqf-6 , tqf-7 , form บทสรุปผู้บริหาร  

 
   
จัดกลุ่ม PBL
จัดกลุ่ม นศพ.ปี 2 / 2561  
ประกาศจัดกลุ่ม PBL ครั้งที่ 1 นศพ.ปี 2 / 2561
   
   
   
   
   
   
 
   
จัดกลุ่ม นศพ.ปี 3 / 2560  
ประกาศจัดกลุ่ม PBL ครั้งที่ 1 นศพ.ปี 3 / 2561  
   
   
   
   
 

เอกสารการสอน
 
   

เอกสารการสอนนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 >

 
330311 Human Hematopoietic and Lymphoreticular System  
   
   
330312 Human Renal and Urinary System  
   
   
   

เอกสารการสอนนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 >

 
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
 

เอกสารการสอนนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 >

 
 
 
 
กำหนดการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ระดับปรีคลินิก
   
แผนการกำหนดการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ศึกษา 6 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558)
แผนการกำหนดการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ศึกษา 6 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง 2553)  
แผนกำหนดการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ศึกษา 6 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง 2549)
การประมาณการความน่าเชื่อถือของ Website
แบบฟอร์มการลา: ลากิจ (Scenario) | ลาป่วย (Scenario) | ใบลา Lecture & Lab

รายชื่อ Facilitator ประจำปีการศึกษา 2561
รายชื่อ Facilitator ปี 2 / 2561update  
รายชื่อ Facilitator Intro Week ปี2 2561  
รายชื่อ Facilitator ปี 3 / 2561update  

 
กระบวนวิชาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561  
330110 Basic Human Genetics: [Timetable BHG]  
330111 Introduction to Biomedical Sciences I : [Timetable IBMS 1]  
330112 Introduction to Biomedical Sciences II : [Timetable IBMS 2]  
329104 Research Skill 1: [Timetable RS 1]  
 
กระบวนวิชาชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561
330212 Human Immune system: [Timetable HIS] รายชื่อ Facilitator
330213 Human Pathogens 1: [Timetable HP1 ] รายชื่อ Facilitator
330214 Human Pathogens 2 : [Timetable HP2 ]รายชื่อ Facilitator  
330215 Human Skin system and Connective Tissues: [Timetable HSC ] รายชื่อ Facilitator
330216 Human Skeletal and Muscular System : [Timetable HSMS] รายชื่อ Facilitator
330217 Human Cardiovascular System :[Timetable HCVS] รายชื่อ Facilitator  
330218 Human Respiratory System : [Timetable HRS ]รายชื่อ Facilitator  
322217 บทนำสุขภาพชุมชน 1 Intorduction to Community health 1  
330219 Human Gastrointestinal Heptobiliary System and Nutrition : [Timetable HGSN] รายชื่อ Facilitator  
   
กระบวนวิชาชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561
330311 Human Hematopoietic and Lymphoreticular System: [Timetable HHL] รายชื่อ Facilitator
330312 Human Renal and Urinary System : [Timetable HRU ] รายชื่อ Facilitator
330313 Human Endocrine System and Hormones : [Timetable HEH ] รายชื่อ Facilitator
330314 Human Reproductive System and Perinatal Period : [Timetable HRP ] รายชื่อ Facilitator  
330305 Human Nervous System : [Timetable HNS] รายชื่อ Facilitator  
330306 Human Special Senses System : [Timetable HSS] รายชื่อ Facilitator  
322315 Intorduction to Community health 2 : [Timetable ICH2]  
327301 Introduction to Family Heath : [Timetable IFH]  
305301 Behavioral Science : [Timetable BHS]  
 

VDO streaming lecture ---> Disorder of early and delayed puberty
By Piyapong Khumrin M.D.
 
VDO On Demand ---> Cardiac Electrophysiology การศึกษาไฟฟ้าของหัวใจ
โดย
:รศ.ดร.นพ.นิพนธ์ ฉัตรทิพากร
VDO Lab อธิบาย "Gram Stain & Streak Plate" โดยภาควิชาจุลชีววิทยา
VDO On Demand ::: การตรวจร่างกาย

Friday, 21-Sep-2018 16:15