174601

174602  174597

หน่วยพัฒนาสิ่งแวดล้อม งานอาคารสถานที่ ได้ปลูกต้นไม้ภายในคณะแพทยศาสตร์ ได้แก่ ต้นราชพฤกษ์ เฉลา อินทนิล ลีลาวดี และต้นอินทรีย์ จำนวน 66 ต้น
วันวิสาขบูชา (10 พค.60) วันพืชมงคล (12 พค.60)
174604