1. แบบขอใช้สิทธิ์การจอดรถ ณ ศูนย์บริการสวนดอก  ดาวน์โหลด คลิ๊ก!!!

2. คู่มือ ป้องกันและระงับอัคคีภัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดาวน์โหลด ได้ที่   https://drive.google.com/file/d/1Y_oXw7o8PHBlru4xai70kK1oAQa4mjS0/view?usp=sharing       และ 

https://drive.google.com/file/d/17IEe8sw46kG2ZnfgZBESUYHtDuDc0S5J/view?usp=sharing

3. แบบฟอร์มส่งสารเคมีหรือวัสดุของเสียจากห้องปฏิบัติการ/หน่วยงาน  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่  ดาวน์โหลดได้ที่

https://drive.google.com/file/d/1Mn13kkbdKl5SRPR0m0zgpj4nk8z3lBU_/view?usp=sharing