นายอิทธิพล ชาติตระกูล
(หัวหน้าหน่วยบริหารอาคารสถานที่)


ว่าที่ร้อยตรีเดชา ศรีอ้วน
วิศวกรโยธา

(หัวหน้าสายออกแบบและประมาณราคา)

นายอานันท์ ไชยคำหล้า

วิศวกรโยธา


นายธรรมชัย อยรังสฤษฏ์กูล
สถาปนิก


นายมงคล ศรีบุญเรือง
พนักงานช่าง (ช่างเทคนิค)


นายสงกรานต์ คำวังสวัสดิ์
พนักงานช่าง (นายช่างเทคนิค)


นางสาวรัชฏาภรณ์ พรรหมธานี
ช่างเขียนแบบ


นางสาวจรรยา สิงห์คำ
ช่างเขียนแบบ