นายโกศล ฟูเดช
หัวหน้าหน่วยสานมและสิ่งแวดล้อม


นางอัมรา มูลสมบัติ
เจ้าหน้าที่สำนักงาน(พนักงานธุรการ)

พนักงานบริการทั่วไป (คนงาน)  และ คนสวน รวมทั้งหมด จำนวน 43 คน