SCQ1
นายตรีภพ อินสรรค์
หัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัย

นายมานิต ตาอินต๊ะ
หัวหน้าหมวดรักษาความปลอดภัย

พนักงานส่วนงานประจำ และ พนักงานส่วนงานชั่วคราว 35 คน