หมวด 1
ชนิดของหนังสือ
 
  ข้อ 9 หนังสือราชการ คือ เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ ได้แก่
  9.1 หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการ
  9.2 หนังสือที่ส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือที่มีไปถึงบุคคลภายนอก
  9.3 หนังสือที่หน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือที่บุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ
  9.4 เอกสารที่ทางราชการจัดทำขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานราชการ
  9.5 เอกสารที่ทางราชการจัดทำขึ้นตามกฏหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ
  ข้อ 10 หนังสือ มี 6 ชนิด คือ
  10.1 หนังสือภายนอก รูปแบบหนังสือภายนอก
  10.2 หนังสือภายใน รูปแบบหนังสือภายใน
  10.3 หนังสือประทับตรา รูปแบบหนังสือประทับตรา
  10.4 หนังสือสั่งการ รูปแบบคำสั่ง /ระเบียบ /ข้อบังคับ
  10.5 หนังสือประชาสัมพันธ์ รูปแบบประกาศ /แถลงการณ์ /ข่าว
  10.6
หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ รูปแบบหนังสือรับรอง
   
รูปแบบรายงานการประชุม
    บทเบ็ดเตล็ด
    ภาผนวก คำขึ้นต้น สรรพนาม คำลงท้าย
 
unit 2